Forskningscentre og -enheder på Psykologisk Institut

Forskningscentre

Center for Rusmiddelforskning
Center for Rusmiddelforskning udfører tværfaglig rusmiddelforskning, herunder specifikt på alkohol- og narkotikaområdet.

CON AMORE - Center on Autobiographical Memory Research
CON AMORE er et Center of Excellence inden for forskning i selvbiografisk hukommelse, støttet af Danmarks Grundforskningsfond.

CEBU - Center for Psykologisk Behandling til Børn og Unge
CEBU - Center for Psykologisk Behandling til Børn og Unge - forsker i børn og unges psykiske trivsel og tilbyder i den forbindelse behandling til børn og unge med en række forskellige udfordringer. CEBU er bl.a. førende i Danmark inden for forskning i og udvikling af interventioner til børn med bekymrende skolefravær.

Center for Kvalitativ Metodeudvikling
Center for Kvalitativ Metodeudvikling har som formål at fungere som platform for udvikling, kvalitetssikring og formidling i brugen af kvalitative metoder inden for human-, samfunds- og sundhedsvidenskabelig forskning.

Center for Integrativ Business Psykologi
(CIBP) er et interdisciplinært forskningscenter på Psykologisk Institut, der kombinerer psykologisk videnskab med beslægtede discipliner i forhold til store aktuelle spørgsmål, som forbrugere, virksomheder og beslutningstagere står overfor.

Forskningsenheder

Cogito - børns kognitive udvikling
Vi er generelt interesserede i normale børns kognitive udvikling. Aldersmæssigt fokuserer vi især på førskolebørn. Vi er interesserede i emner som f.eks. børns episodiske hukommelse, børns evne til at holde rede på objekters identitet, børn som vidner, børns social-kognition, kausal tænkning og problemløsning.

Psykoonkologisk Forskningsenhed
Psykoonkologisk Forskningsenhed er en forskningsenhed med tilknytning til Onkologisk Afdeling ved Aarhus Universitetshospital. Forskningsenheden blev oprettet i april 2000 i samarbejde med det daværende Århus Kommunehospital, Aarhus Universitet, Psykologisk Institut og Kræftens Bekæmpelse. Enhedens forskning fokuserer på psykosocial kræftforskning og sundhedspsykologi.

Attachment, Dissociation and Traumatic Stress Research Unit (ADiTS)
We are interested in how relationships influence the formation of personality structure, the development of psychopathology, and the recovery from adverse circumstances.

Enhed for Sorgforskning, Aarhus
Enheden har til formål at bidrage til og fremme forskningen omkring naturlige og komplicerede sorgreaktioner hos børn, unge, voksne og ældre.  

Forskningsenheden for Antropologisk Psykologi
Det særligt menneskeliges grundfænomener, natur-, kultur- og livshistorisk belyst. Empirisk og teoretisk grundforskning.

Forskningsenheden Anvendt Socialpsykologi og Social Integration
Forskningsenheden Forskningsenheden Anvendt Socialpsykologi og Social Integration beskæftiger sig med socialpsykologiske analyser af sociale institutioner, organisationer og bevægelser.

Forskningsenheden for Integrativ Psykologi
Forskningsenheden for Integrativ Psykologi danner ramme omkring forsknings-, undervisnings-
og teori/praksisudviklingsaktiviteter på et Integrativt Psykologisk grundlag.

Forskningsenheden Neurovidenskabelig psykologi
Forskningsenheden Neurovidenskabelig psykologi beskæftiger sig med en række psykologiske problemstillinger vedrørende de neurobiologiske og neurofysiologiske aspekter ved en bred emnekreds af psykiske fænomener og processer, såsom bevidsthed, handling, kognition, emotioner, smerter, indlæring og hukommelse.

Enhed for par- og familieforskning
Formål: En udviklingspsykologisk forskningsenhed, der forsker i parforholdets og familiens trivsel, herunder den almene udvikling ved overgange i familielivet og den psykopatologiske udvikling, som denne relaterer sig til familiens samspil. Enheden arbejder desuden med udvikling og effektundersøgelse af interventioner rettet mod par og familier. 

Forskningsenhed for Praksislæring
Formålet med FPL er at fastholde og udvikle forskningsprojekter, der beskæftiger sig empirisk og teoretisk med læring i praksis, nærmere bestemt arbejdslivet.

Forskningsenhed for Psykoterapi

Klinisk Børne- og Ungdomspsykologisk forskningsenhed
Det overordnede forskningsområde omhandler, hvilke faktorer der influerer på udvikling af psykologiske problemer/lidelser hos børn og unge, samt hvorledes psykologiske problemer hos børn og unge kan forebygges og/eller behandles.

Leadership and INvolvement in ORganizations (LINOR)
The research topics of LINOR concern employee involvement in organizational decision-making processes, corresponding management styles and strategies, relations and forms of cooperation developed on this basis.

PN Research Lab

Research Unit for the Psychology of Aging (RUPA)

Sundhedspsykologisk Forskningsenhed

Tilværelsespsykologisk forskningsenhed (TPF)