Uddannelse af PPR i danske kommuner

Undersøgelsen er afsluttet og projektets data bearbejdes.

Baggrund

Der er for få evidensbaserede behandlingstilbud til børn og unge med angstlidelser. På CEBU - Center for Psykologisk Behandling til Børn og Unge har vi vist, at det kognitivt adfærdsterapeutiske behandlingsprogram Cool Kids/Chilled har god effekt, såvel i universitetsregi som i klinisk praksis.

Med det formål at undersøge om det er muligt at implementere og udbrede Cool Kids/Chilled behandlingen i offentligt regi i Danmark for sikre flere børn og unge en hurtigere og bedre behandling af deres angstlidelser, tilbød CEBU et gratis uddannelses- og supervisions-forløb i Cool Kids/Chilled-programmet for 60 fagpersoner fra 61 kommunale og regionale institutioner under forudsætning af, at hver arbejdsplads udbød mindst et gratis Cool Kids/Chilled gruppeforløb. 

Vi undersøgte effekten af Cool Kids/Chilled behandlingen, behandlernes oplevelse af behandlingen samt om de involverede institutioner fortsatte med det gratis tilbud efter projektperiodens afslutning

Metode

Behandlerne blev rekrutteret i august til december 2015 via annoncering på en facebookside for danske psykologer og i CEBU’s nyhedsbrev, og informationsmateriale blev tilsendt kommuner, PPR-kontorer og børnepsykiatriske afdelinger i Jylland og på Fyn. Optagelse på uddannelsen var efter først-til-mølle princippet, hvis fagpersonerne opfyldte en række formelle krav for optagelse

De formelle krav for optagelse på uddannelsen var: 1) Minimum en 3-årig sundheds- eller socialfaglig uddannelse (pædagog, psykolog, læge, sundhedsplejerske, psykiatrisk sygeplejerske, socialrådgiver). 2) Minimum 2 års erfaring med at arbejde med børn og unge med psykiske lidelser. 3) Deltagelse af mindst to fagpersoner fra samme arbejdsplads, heraf mindst én psykolog

Der var krav om deltagelse i et 3 dages kursus med grundig og systematisk indføring i Cool Kids/Chilled manualerne samt i 15 timers gruppesupervision (5 gange à 3 timer i grupper af 6 behandlere).

For at sikre ledelsens støtte og tilstrækkelige ressourcer til gennemførelse af uddannelsen og behandlingen blev der udformet en kontrakt mellem de behandlere, der modtog oplæring, deres overordnede og Angstklinikken med en række betingelser om bl.a. sikring af, at behandlerne fik tilstrækkelig arbejdstid til at gennemfører forløbene på deres arbejdsplads.

Evalueringen af behandlingseffekten blev foretaget af CEBU. Der blev udsendt validerede spørgeskemaer (bl.a. SCAS for vurdering af angstsymptomer og CALIS for vurdering af hvordan angsten forstyrrer i hverdagen) til de deltagende børn og forældre. Besvarelser blev indhentet før behandlingen, efter behandlingen samt ved 3 måneders og 1 års follow-up.

Evaluering af implementeringen blev foretaget ved udsendelse af spørgeskemaer til behandlerne efter behandlingen og ved 6 måneders follow-up.

Foreløbige resultater

Der deltog i alt 184 børn og unge med angst, og de blev rekrutteret i perioden januar til september 2016. Børnene var mellem 6-18 år, og der deltog 119 piger og 65 drenge.

Der deltog 60 fagpersoner fra 31 forskellige arbejdspladser i Danmark. Der var 48 psykologer, tre uddannede cand.pæd. i pædagogisk psykologi, tre psykoterapeuter, to sygeplejersker, to pædagoger, en sundhedsplejerske, en socialrådgiver og en lærer (90% kvinder). Behandlerne havde gennemsnitligt 6,7 års klinisk erfaring med børn.

Ansvarshavende forsker