Cool Kids behandling for børn og unge med autisme

Undersøgelsen er afsluttet og projektets data er bearbejdet. 

Baggrund

Omkring halvdelen af børn og unge med autismespektrumforstyrrelse (ASF) oplever ofte angst og ængstelighed, hvilket påvirker barnet så meget, at det indvirker på barnets og familiens livskvalitet.

Selv om effekten af behandlingen af angst ved ASF er bedret over de seneste årtier, har ca. halvdelen af børnene en relativt dårlig psykosocial udvikling, specielt hvad angår fremtidigt arbejde, venskaber og selvstændighed, hvilket kan medføre, at de bliver socialt isolerede og svært afhængige af offentlig eller familiær støtte.

Hidtil har behandlingen af angst hos børn med ASF især bestået af pædagogisk støtte (struktur, visuel støtte, specialklasse m.v.) samt evt. medikamentel behandling. Nyere studier tyder imidlertid på, at kognitivt adfærdsterapeutiske behandlingsprogrammer specifikt udviklet til børn med ASF har god effekt på angstlidelser hos disse børn.

Behandlingsprogrammet Cool Kids AST (AutismeSpektrumTilpasset) er netop udviklet og tilpasset de vanskeligheder og udfordringer, som børn med ASF ofte oplever. Da Cool Kids AST kun tidligere er afprøvet i Australien på en universitetsklinik, ønskede vi at afprøve programmet i Danmark på et offentligt børne- og ungdomspsykiatrisk hospital i en kontrolleret undersøgelse.

Metode

49 børn i alderen 8-14 år indgik i undersøgelsen, hvis de var diagnosticeret med ASF, normaltbegavet og havde en angstproblematik, der krævede behandling. Familierne havde alle, på det tidspunkt barnet blev diagnosticeret med ASF, modtaget relevant undervisning i specialpædagogiske principper rettet mod ASF.

Omfanget af børnenes angst blev vurderet igennem et semi-struktureret interview på CEBU samt diverse spørgeskemaer, inden de tilfældigt blev inddelt i to grupper: CBT-gruppen eller ventelistegruppen. Cool Kids AST gruppen deltog umiddelbart herefter i det manualiserede kognitivt adfærdsterapeutiske program (2. udgave, pub. 2020) over en periode på 13 uger. Kontrolgruppen stod på en venteliste i samme periode (13 uger), hvorefter de også blev tilbudt et Cool Kids AST forløb.

Efter behandlingsperiodens afslutning blev begge grupper vurderet og igen 3 måneder senere med det samme semi-strukturerede interview samt spørgeskemaer, som ved indgangen til undersøgelsen.

Resultater

Undersøgelsen viste, at ca. 30 % af børnene ikke længere opfyldte kriteriet for deres primære angstdiagnose efter behandlingen og 5 % var helt fri for angstdiagnoser.

Vores sample var desværre for lille til tydeligt at opnå signifikante forskelle mellem dem, som kom direkte i behandling og dem, som først kom på venteliste.

Både forældre og børn oplevede signifikante fald i angstsymptomerne, og forældrene oplever, at angstens indvirken på deres og barnets daglige liv mindskes signifikant. Her var der desuden en signifikant forskel mellem behandlingsgruppen og ventelistegruppen.

Når man så på de 36 børn, som i alt modtog behandling (både dem fra CBT- og ventelistegruppen efterfølgende) var 47% af børnene fri for deres primære angstdiagnose efter deltagelsen i Cool Kids AST. Ved 3-måneders follow-up var dette tal steget til næsten 53%.

Spørgeskemaer, som målte angstsymptomer, angstens påvirkning på det daglige familieliv, samt børnenes egne negative oplevelser, viste alle signifikante fald efter behandlingen.

Konklusion

På den baggrund vurderer vi, at resultaterne, sammenholdt med den overordnede positive bedømmelse af programmet, er så væsentlige, at man kan anse Cool Kids AST for at være en effektiv behandling af angst hos børn med ASF.

Dette har gjort, at vi allerede nu, har valgt, at udbyde manualerne til Cool Kids AST således, at flere børn i Danmark kan få gavn af behandlingen andre steder end gennem undersøgelsen.

Første version af Cool Kids AST manualerne udbydes allerede fra CEBU og anden version (som blev brugt i undersøgelsen) er på trapperne. Tilgangen er dog den samme i de to versioner med kun mindre justeringer i version 2.