Chilled Out - Internetbaseret behandling til unge

Undersøgelsen er afsluttet og projektets data er bearbejdet.

Baggrund

Angst er en af de mest udbredte psykiske lidelser blandt børn og unge. Undersøgelser tyder dog på, at kun en mindre del af børn og unge med angstlidelser får behandling. Det kan bl.a. skyldes et relativt begrænset udbud af behandling til børn og unge, men det kan muligvis også skyldes en modvilje hos børnene og de unge mod at søge hjælp, fordi de er bange for at blive udstødt blandt deres kammerater eller utrygge ved at skulle tale om deres psykiske problemer med andre.

Kognitiv adfærdsterapi (KAT) har vist sig at være en yderst effektiv behandlingsform til børn og unge med angstlidelser. Over det meste af verden har man de seneste år kunnet se en stigning i udviklingen og brugen af internetbaserede kognitive adfærdsterapeutiske programmer, blandt andet som en måde at mindske udgifterne og øge tilgængeligheden til psykologisk behandling af angstlidelser. Derudover kan brugen af internet og computer/tablets/smartphones muligvis overvinde nogle af de barrierer, som forhindrer børn og unge i at få terapeutisk behandling, ved blandt andet at give brugerne større anonymitet, lettere tilgængelighed i forhold til både tid og sted for behandlingen, større fleksibilitet med hensyn til behandlingens tempo og særlige indsatsområder samt muligt større appel til børn og unge ved brugen af interaktive og legende programdele.

Projektets formål var derfor at afprøve anvendeligheden og evaluere effekten af en dansk udgave af et nyligt udviklet australsk kognitivt adfærdsterapeutisk internetprogram kaldet ’Chilled Out’ til behandling af unge med angstlidelser i aldersgruppen 13-17 år.

Metode

Chilled Out programmet er baseret på kognitivt adfærdsterapeutiske principper som kognitiv omstrukturering og gradvis eksponering, og består af i alt 8 online moduler à cirka 35 minutters varighed, som den unge arbejder sig igennem over ca. 14 uger. Ved hjælp af interaktive eksempler, øvelser og informationsvideoer lærer den unge n række strategier og metoder til at få kontrol over sin angst. Han eller hun får adgang til programmet på sin hjemmecomputer og gennemfører behandlingen med støtte og vejledning fra sine forældre. Én gang ugentligt bliver den unge ringet op af en terapeut fra CEBU, som støtter den unge i brugen af programmet og hjalp med at løse eventuelle vanskeligheder.

For at blive inkluderet i undersøgelsen skulle den unge opfylde kriterierne for en angstlidelse samt have adgang til en computer med stabilt internet i hjemmet. Den unge skulle også være i stand til at læse og skrive på dansk.

Inden behandlingen startede, blev de unge og deres forældre interviewet over telefon af en psykologistuderende fra Centret, som var trænet i udførelsen af diagnostiske interviews. Ved behandlingsafslutningen blev familierne igen interviewet. Efter det indledende interview blev deltagerne tilfældigt fordelt til enten 14 ugers online behandling med Chilled Out eller 14 ugers ventelisteperiode uden behandling. Ventelistedeltagerne blev tilbudt online behandling efter de 14 ugers venten. Alle familier, der deltog i behandlingen, blev desuden bedt om at udfylde en række spørgeskemaer før, under og efter behandlingsforløbet, 3 måneder samt 1 år efter behandlingens afsluttede.

Resultater

I alt 70 13 til 17-årige unge med angstlidelser blev tilfældigt fordelt til enten at modtage 14 ugers behandling med ChilledOut Online eller til at stå på venteliste; deltagere i kontrolgruppen blev tilbudt behandling efter at have afsluttet ventelisteperioden.. Ved behandlingens afslutning var 40 % af de unge, som havde gennemført programmet, fri af deres primære angstdiagnose, sammenlignet med 16 % i kontrolgruppen. Ydermere blev 29 % af de unge i behandlingsgruppen fri af alle deres angstdiagnoser, sammenholdt med kun 3 % af de unge i kontrolgruppen. Vi fandt desuden, at de forbedringer, som de unge havde opnået lige efter behandlingsafslutningen, var vedligeholdt et år efter endt behandling. Endvidere fandt vi, at de unge, som ved behandlingsstart havde højere niveauer af angst (dvs. flere og sværere angstsymptomer), responderede bedre på interventionen end dem med lavere niveauer af angst.

Konklusion

Samlet tydede resultaterne altså på, at Chilled Out Online kan være en effektiv behandlingsmetode til danske unge, som lider af en eller flere angstlidelser. Aktuelt arbejder vi videre med at udvikle Chilled Out Online på en dansk platform, så behandlingen forhåbentligt kan komme danske unge med angst til gavn i fremtiden.

Ansvarshavende forskere

Mikael Thastum

Professor Psykologisk Institut

Nikita Marie Sørensen

Videnskabelig assistent Psykologisk Institut - CEBU - Center for Psykologisk Behandling til Børn og Unge

Cecilie Holmen Frost

Psykolog Psykologisk Institut - CEBU - Center for Psykologisk Behandling til Børn og Unge