Styrk familiens trivsel

- at styrke familiens trivsel ved at styrke parforholdet

Forskningsprojektet ”Styrk Familiens Trivsel” undersøger, om man kan forbedre trivslen i danske familier ved at styrke parforholdet gennem en række forskellige tilbud til par. Projektet er struktureret efter en stepped care strategi, hvor tilbuddene matches med parrets egne ønsker og behov. Alle tilbud er samlet i et online univers, der hedder ”Vores Parforhold”: VoresParforhold.dk 

Projektets titel: 

Styrk Familiens Trivsel: En empirisk undersøgelse af en stepped care strategi til at styrke parforholdet, forældreskabet og familiens generelle trivsel og stabilitet. Et underprojekt med titlen "Selvhjælp til forældrepar" indgår i det samlede forskningsprojekt. Gennem dette underprojekt fordeles forebyggende selvhjælpstilbud i en periode af projektet via lodtrækning.

Periode:

2021-2027

Målgruppe: 

Man kan deltage i projektet og modtage tilbud, hvis man er over 18 år, bor sammen med sin partner og har et eller flere hjemmeboende børn mellem 0-18 år. Man skal desuden være bosat i en af de 4 danske kommuner, der implementerer strategien (Mariager Fjord, Ikast-Brande, Gentofte og Syddjurs Kommune).

Antal deltagere: 

Der vil sandsynligvis deltage ca. 750 par om året.

Baggrund: 

Børn, der udsættes for forældres indbyrdes konflikter og samlivsproblemer, er i større risiko for et bredt spektrum af trivselsproblemer, herunder angst, depression og adfærdsproblemer (Harold & Sellers, 2018; Rhoades, 2008; Cui et al., 2005). Hver femte voksne dansker angiver at være i et belastet parforhold (Trillingsgaard et al., 2019), og i Danmark ender 41-48 % af alle ægteskaber i skilsmisse (Danmarks Statistik, 2021). Studier viser i denne forbindelse, at skilsmisse – statistisk set – øger børns risiko for dårligere skolemæssige præstationer, en ringere tilknytning til arbejdsmarkedet og større involvering i kriminalitet (e.g., Heinesen, 2019). På samme måde påvirker forældres konflikter og samlivsproblemer de voksnes mentale og fysiske helbred (Robles et al., 2014; Sander et al., 2020) og privatøkonomi (e.g., Mortelmans, 2020) negativt. Forskningen viser således, at skilsmisse og konflikter i parforholdet tærer kraftigt på ressourcerne hos både børn og voksne, hvilket har alvorlige konsekvenser for folkesundheden og trivslen i danske familier.

Selvom der findes veldokumenterede tilbud til at afhjælpe par- og forældrekonflikter, er disse ikke ret udbredte i Danmark endnu. En stor dansk undersøgelse i 2015 viste, at kun 1 ud af 10 par, som oplevede krise i deres parforhold havde søgt nogen form for professionel rådgivning sammen med deres partner. Nogle af barriererne for at søge og modtage støtte eller hjælp til sit parforhold og forældreskab er den økonomiske udgift, de logistiske udfordringer (fx arbejdstider, børnepasning, transport), samt manglende oplysning om, hvor og hvornår man bør søge hjælp. På denne baggrund vil projektet ”Styrk Familiens Trivsel” implementere en kommunal strategi for at fremme adgangen til veldokumenterede, effektive tilbud til par med børn (se også Deltagerinformation).

Indsats

Strategien er en stepped care model, hvor et system af sammenhængende indsatser med forskellige intensitet (forskellig grad af kontakt med professionel støtte) tilbydes til familier efter behov (se nedenstående figur og beskrivelser). En sådan model er ikke tidligere afprøvet på området for forebyggelse af parforholdsproblemer og brud i børnefamilier. Forskningsprojektet har derfor potentialet for – i dansk og international sammenhæng – at skabe banebrydende resultater.

Stepped care strategien bygger på to centrale greb, som gør den både effektiv og økonomisk bæredygtig:

  1. At den hjælp, der tilbydes forældre, primært afvikles ved hjælp af e-læring og selvhjælpsformater, der reducerer barrierer for at søge hjælp og kræver færre ressourcer (fx færre psykologtimer)
  2. At forældre modtager den mindst intensive indsats først, hvis denne sandsynligvis vil hjælpe. Ved fortsat behov tilbydes mere intensive indsatser.

Læs mere om de forskellige tilbud

Forskning:

Forskningsdelen af projektet har til formål at:

  1. Undersøge potentialet for implementering af ovenstående stepped care model som en landsdækkende strategi
  2. Dokumentere effekten af indsatserne i et eller flere geografisk afgrænsede områder på børns trivsel, forældres trivsel og objektive befolkningsmål som skilsmisse, forbrug af sundhedsydelser og socioøkonomi i børns familier.
  3. Omkostningsberegne udgifter og besparelser ved forskellig grad af implementering.
  4. Undersøge par og familiers præferencer for og udbytte af de forebyggende selvhjælpstilbud, der indgår i strategien (underprojektet Selvhjælp til forældrepar).

Økonomisk støtte: 

Forskningen er økonomisk støttet af Samfonden. Støtten løber i fire år, 2021-2025. Samfonden har desuden støttet Center for Familieudvikling, der er projektleder mht. implementeringen i praksis. Underprojektet ”Selvhjælp til forældrepar” støttes af Trygfonden i perioden 2023-2027.

Partnere:

Projektet er udviklet i samarbejde mellem Aarhus Universitet (dataansvarlig) og Center for Familieudvikling (databehandler).