KomBAS - kombineret alkohol - og stofbehandling

I KomBAS-projektet afprøver vi, hvordan behandlingsmetoden MOVE virker som gruppebehandling for voksne i behandling for alkoholmisbrug eller stofmisbrug. Vi afprøver også, hvordan MOVE virker i forhold til behandlingsmetoden Ro På for borgere med fx antisocial personlighedsforstyrrelse.

Formål

Formålet med KomBAS er:

  • at videreudvikle behandlingsmetoden MOVE, som er udviklet for unge med stofmisbrug, så den kan bruges til voksne
  • at tilpasse MOVE, så den kan anvendes i gruppebehandling for både alkoholmisbrug og stofmisbrug
  • at sammenligne effekten af MOVE som individuelle forløb (MOVE-I) med MOVE i gruppeforløb (MOVE-G)
  • at undersøge om Ro På er en mere effektiv tilgang end MOVE-I til borgere med udadreagerende problematisk adfærd, der er i behandling med metadon og buprenorphin

Baggrund

Organiseringen af rusmiddelbehandlingen har de senere år ændret sig markant. Vi ser i tiltagende grad, at stof- og alkoholbehandling lægges sammen i kommunerne, og at rusmiddelbehandlerne behandler både alkoholafhængighed og stofafhængighed. Samtidig tyder analyser på, at det kan være økonomisk fordelagtigt at køre gruppebehandling frem for individuelle forløb. På den baggrund er det meningsfuldt at afprøve, hvorvidt gruppebehandling for både borgere med alkoholproblemer og borgere med stofproblemer fungerer og kan reducere borgernes forbrug og fastholde dem i i behandling. Yderligere har en del mennesker med rusmiddelproblemer også problemer med udadreagerende adfærd, som hyperaktivitet, konflikt med regler og omgivelser m.m. Disse borgere er typisk svære at fastholde i behandling. Ro på er en behandlingsmetode særligt udviklet til denne målgruppe. Ro På har vist lovende resultater, men der er brug for mere viden om og forskning, om modellen kan blive et godt tilbud til borgere i behandling med metadon og buprenorphin.

Undersøgelsen

Vi vil undersøge og sammenligne effekten af tre forskellige behandlingsmetoder for voksne borgere:

  1. MOVE-I
  2. MOVE-G (både for borgere med alkoholmisbrug og borgere med stofmisbrug)
  3. Ro På for (borgere med eksternaliserende problemer, som er i behandling med metadon og buprenorphin

Projektet foregår i samarbejde med fire kommunale rusmiddelcentre. I alt tilbyder vi omkring 400 personer, der gerne vil i behandling for deres alkoholmisbrug og/eller stofmisbrug at deltage. De tre typer behandlingsforløb vil indgå i to forsøg via lodtrækning, det vi kalder ”randomized controlled trial” hvor MOVE-I i begge forsøg sammenlignes med en anden behandlingsmetode: MOVE-I over for MOVE-G og MOVE-I over for Ro På.
For alle deltagere består det samlede forløb af i alt 14 samtaler med seks måneders efterbehandling, hvor kontakten til rusmiddelcentret gradvist nedtrappes.

Projektet strækker sig over to år og afsluttes primo 2022.

Finansiering

Projektet er finansieret af Trygfonden.