FIAT - forebyggende indsatser mod alkohol og narkotika i trafikken

Undersøgelse af tre forebyggende indsatser mod kørsel i påvirket tilstand, som bl.a. indebærer, at politiet opfordrer personer, der sigtes for spiritus- eller narkokørsel, til at sige ja til at blive kontaktet af en rusmiddelrådgiver.

Formål

Formålet med projektet er at undersøge, om det er muligt at gennemføre og integrere tre nye indsatser i politiets og kommunernes arbejde med at forebygge spiritus- og narkokørsel og hjælpe personer med et skadeligt rusmiddelbrug i kontakt med rådgivning og behandling.

Baggrund

En af de største udfordringer ift. personer med et skadeligt alkoholbrug er, at flertallet ikke modtager hjælp. Det er estimeret, at det kun er 3 % af dem, som har et skadeligt alkoholbrug, der modtager hjælp fra den offentlig alkoholbehandling i Danmark, og der går typisk mere end 10 år fra problemerne starter til personen indskrives. Lignende problematikker gør sig gældende på stofområdet. Det er således tydeligt, at der er et stort behov for nye indsatser til at henvise personer med skadeligt rusmiddelbrug til rusmiddelcentrene.  

Politiet har en høj grad af kontakt med målgruppen, bl.a. i forbindelse med sigtelse for spiritus- og narkotikakørsel, og kan derfor potentielt hjælpe med at henvise til rådgivning og behandling. Der er flere indikationer på, at en væsentlig del af de personer, der sigtes i trafikken for spiritus- eller narkotikakørsel, har underliggende problemer med rusmiddelbrug. Derudover er der mange der tages igen og igen og i ca. hver fjerde dødsulykke i trafikken er mindst en af trafikanterne påvirket af spiritus, narkotika eller medicin. Dette er medvirkende til, at politiet er motiverede for at finde nye måder at forebygge spiritus- og narkotikakørsel, som kan supplere eksisterende indsatser på området som fx politikontroller og sanktioner som bøder og fratagelse af kørekort.

Der er derfor et stort potentiale i at afprøve indsatser, hvor politiet hjælper med at henvise personer med risiko for skadeligt rusmiddelbrug til kommunernes rusmiddelcentre.

Undersøgelsen

I tæt samarbejde med fire politikredse og offentlige rusmiddelcentre i 25 kommuner udvikler og afprøver vi tre nye indsatser, hvor betjente ’rækker hånden ud’ til personer de enten mistænker eller sigter for spiritus- og narkotikakørsel. Dette med henblik på: 1) at henvise personer med skadeligt rusmiddelbrug til rusmiddelcentrene; og derigennem: 2) forebygge spiritus- og narkotikakørsel samt andre rusmiddelrelaterede skader og ulykker.

Vi undersøger tre indsatser, der ikke tidligere har været systematisk afprøvet i en dansk sammenhæng. De tre indsatser er uafhængige af hinanden, men fælles for dem er, at politiet opfordrer personer, som sigtes eller mistænkes for spiritus-/narkotikakørsel til at give samtykke til at blive kontaktet af en rådgiver fra et rusmiddelcenter i personens bopælskommune. Hvis personen giver samtykke til at blive ringet op, sender betjenten personens kontaktoplysninger til rusmiddelcenteret, som overtager den videre kontakt. Herefter ringer rådgiveren til personen, tager en snak og tilbyder gratis og uforpligtende rådgivning eller behandling. Indsatserne har vi kaldt henholdsvis Borgertips-, Sigtede- og Recidivist-indsatsen:

Borgertips-indsatsen: her screener politiet henvendelser fra borgere om mistanker og bekymringer om spiritus- og narkotikakørsel, og på baggrund heraf kontakter en lokalbetjent personer på bopælen eller via telefon. Modellen er udviklet af en betjent på Bornholm og har været afprøvet som pilotprojekt der, dog uden systematisk evaluering.

Sigtede-indsatsen: her gives tilbuddet i forbindelse med at politiet sigter personer for spiritus- og narkotikakørsel (Færdselsloven §53 eller §54). Modellen er baseret på en svensk model, som har været implementeret i alle politikredse i Sverige siden 2003.

Recidivist-indsatsen: her screener politiet registre og dagsrapporter og udvælger personer, der gentagne gange er blevet sigtet for spiritus- eller narkotikakørsel. De udvalgte personer kontaktes af en lokalbetjent på bopælen eller via telefon. Modellen er udviklet i samarbejde med Nordjyllands Politi, hvor lokalbetjente har gjort opmærksom på, at de mangler en måde at håndtere borgere, der gentagne gange tages for spirituskørsel.

Vi indsamler anonyme data fra politi og rusmiddelcentre og undersøger bl.a. hvor mange der får tilbuddet, hvor mange der samtykker og ikke samtykker til at blive kontaktet af en rådgiver, og hvor mange rådgiverne får kontakt til og som modtager rådgivning eller behandling. Derudover interviewer vi involverede fra politiet og rusmiddelcentrene samt involverede borgere om deres oplevelser med de tre indsatser, for at blive klogere på hvilke faktorer, der kan understøtte eller udfordre implementeringen af de enkelte indsatser.

Projektet varer fra marts 2020 til december 2022.

Finansiering

Projektet er støttet af TrygFonden.

Samarbejdsrelationer

Projektet udføres i samarbejde med Nordjyllands Politi og alle kommunale rusmiddelcentre i kredsen, Midt- og Vestjyllands Politi og alle kommunale rusmiddelcentre i kredsen, Nordsjællands Politi og kommunale rusmiddelcentre i fem kommuner i kredsen, samt Sydsjællands- og Lolland Falsters Politi og kommunale rusmiddelcentre i 2 kommuner i kredsen. Derudover samarbejder vi med Rådet for Sikker Trafik og mødes løbende med et rådgivningspanel med eksperter på området, bl.a. fra Alkohol og Samfund.