Alkohol og berusede seksuelle relationer blandt unge under 18 år

En kvalitativ undersøgelse af samspillet mellem alkoholkultur, køn, seksualitet og grænseoverskridende adfærd blandt 14-17-årige i Danmark.

Formål

Formålet med undersøgelsen er at bidrage med viden om, hvordan unges seksuelle adfærd udspiller sig, i situationer der involverer alkohol. Undersøgelsen har fokus på kønnede seksuelle praksisser og grænser for samtykke. Indlejret i projektet er desuden to delprojekter. Det ene er et Ph.d.-projekt, som ser på, hvordan unge bruger sociale medier til at udveksle tekstbeskeder og billeder i berusede seksuelle situationer. Læs mere her. Det andet delprojekt undersøger forældres roller og måder at håndtere beruselse og seksuelle relationer blandt teenagere, samt hvordan regler, anbefalinger og forebyggelsesinitiativer på alkohol- og seksualområdet har ændret sig over tid.

Baggrund

I Danmark, såvel som i udlandet, er der for nyligt kommet et øget fokus på seksuelle krænkelser og samtykke. #Metoo bevægelsen har siden 2017 vundet global indflydelse, hvilket blandt andet har ført til vedtagelsen af en ny samtykkelov i Danmark. Forskning i uønsket seksuel adfærd har peget på, at unge under 18 år er i højere risiko end voksne for at blive udsat for seksuelle krænkelser. Alligevel er unge under 18 stadig et underbelyst emne, når det kommer til at forstå de seksuelle risici, de er udsat for. En af de seksuelle risici, som ofte er blevet understreget i forskningslitteraturen, relaterer sig til alkoholforbrug. Her peger flere studier på, at alkohol kan være med til at komplicere samtykke i seksuelle interaktioner. Forskningen har primært fokuseret på unge voksne, og der er få undersøgelser, der har belyst alkoholberuselsens indflydelse på seksuelle interaktioner blandt unge under 18 år. I Danmark er denne mangel på viden specielt bemærkelsesværdigt, da alkohol er en udpræget del af dansk ungdomskultur. 

Undersøgelsen

Projektet anvender en kombination af forskellige kvalitative metoder. På tværs af hovedprojektet og de to delprojekter vil der blive udført enkeltinterviews med 80 unge, fokusgruppeinterviews med 60 forældre samt fokusgruppeinterviews med 30 unge, digital etnografi på udvalgte sociale medier og struktureret dagbogsføring blandt 10 unge.

Projektet løber over 3 år fra 1. september 2023.

Finansiering

Projektet er finansieret af Danmarks Frie Forskningsfond (Sapere Aude). Læs om projektet her.

Samarbejdsrelationer

Projektet følges af en videnskabelig ekspertgruppe bestående af internationale forskere med erfaring inden for alkohol og seksuelle relationer. Følgegruppens medlemmer er Professor Geoffrey Hunt (DK/US), Professor Angus Bancroft (UK), Lektor Alexandra Bogren (SW), Seniorforsker Marianne Cense (NL).