Litteratur

Her finder du et udpluk af forskellige bøger og artikler om Vitaliseringspsykologi. En samlet oversigt over alle publikationer fra Jan Tønnesvang finder du her


NY BOG 2023


Hvad er mening? Hvad er motivation? Hvordan har mening og motivation betydning i organisationer? Hvordan kan man arbejde med det i ledelse? Det giver denne bog svar på.

Mening & motivation i organisation og ledelse handler om, hvordan mening kan forstås og forvaltes, så der skabes gode betingelser for et motiveret og meningsfuldt arbejdsliv. Bogen bygger teoretisk på Vitaliseringspsykologi og empirisk på forskning fra psykologi, statskundskab og ledelsesforskning. Herunder indgår forskningsresultater fra VUOS-projektet, der er et af verdens største igangværende felteksperimenter.


Bogudgivelser

Bog

2023

Mening & motivation i organisation og ledelse handler om, hvordan mening kan forstås og forvaltes, så der skabes gode betingelser for et motiveret og meningsfuldt arbejdsliv. Bogen bygger teoretisk på Vitaliseringspsykologi og empirisk på forskning fra psykologi, statskundskab og ledelsesforskning. Herunder indgår forskningsresultater fra VUOS-projektet, der er et af verdens største igangværende felteksperimenter.

Bog

2020

Medarbejdervitaliserende samtaler viser, hvordan man skaber rammer for dialog med medarbejdere om, hvad der vitaliserer dem i deres arbejdsliv i form af mening, engagement, opgaveløsning, relationer og trivsel, samt hvilke udfordringer, de oplever i forhold til dette, og hvad der i givet fald skal til for at håndtere disse udfordringer.

Bog

2018

Livsvitaliserende samtaler med unge handler om at understøtte den livsudfordrede unges måder at finde og tage vare på sig selv, sine behov og kompetencer i sit ungdomsliv og livsengagement. Guiden viser, hvordan man med Vitaliseringskompasset kan arbej­de med den unges kvalificerede selvbestemmelse i sine måder at regulere (sig selv i) sit ungdomsliv. 

Bog

2018

Studievitaliserende samtaler handler om at understøtte den studerendes måder at finde og tage vare på sig selv, sine behov og kompetencer i sit studieliv og studielivsengagement.
Guiden viser, hvordan man med Vitaliseringskompasset kan arbejde med den studerendes kvalificerede selvbestemmelse i sine måder at regulere (sig selv i) sit studieliv. 

Bog

2018

Uddannelsesvitaliserende samtaler handler om at understøtte elevens måder at finde og tage vare på sig selv, sine behov og kompe­tencer i sit uddannelsesliv og engagement i forbindelse med dette. Guiden viser, hvordan man med Vitaliseringskompasset  kan arbejde med elevens kvalificerede selvbestemmelse i sine måder at regulere (sig selv i) sit uddannelsesliv.
 

Bog

2018

Læringsvitaliserende samtaler handler om at understøtte elevens måder at finde og tage vare på sig selv, sine behov og kompetencer i sit skoleliv og skolelivsengagement.
Guiden viser, hvordan man med Vitaliseringskompasset kan arbejde med elevens kvalificerede selvbestemmelse i sine måder at regulere (sig selv i) sit skoleliv. 

Bog

2015

Bogen handler om at bygge bro mellem teori og praksis. Bogen tager afsæt i den integrative selvpsykologi, der beskæftiger sig med menneskers grundmotivation, kvalificerede selvbestemmelse og behov for psykologisk ilt i dannelsen af en meningsfuld tilværelse. 

Bog

2013

Bogen viser, hvordan IGP – med afsæt i en systematisk feltforståelse og et helhedsbegreb om mennesket – inkluderer de mest fundamentale grundprincipper fra gestalttilgangen i en integrativ begrebsramme, som muliggør dialog med andre former for teoretisk, empirisk og praktisk vidensudvikling om menneskelige livsprocesser.

Bog

2009

Bogen lader Howard Gardners begreb om multiple intelligenser og Robert J. Sternbergs begreb om tænkningens stil mødes med et grundigt underbygget begreb om selvets dannelse. I dette krydsfelt indkredses værktjer, som giver læreren nye muligheder og perspektiver i arbejdet med den enkelte elev. 

Bog

2006

Bogen fremlægger og diskuterer en teori om religiøsitetens psykologik. Bogen handler ikke som sådan om religion eller om bestemte former for religiøs praksis, men om måden, hvorpå religiøsitet indtager en plads i menneskets mentale univers og gør sig gældende på forskellig vis.

Bog

2001

Denne bog giver et bud på, hvilke specifikke grundformer af intentionalitet (eller rettethed) der kendetegner menneskets tilværelsesstræben, og belyser, hvorledes disse organiseres i en konkret personlig motivstruktur som følge af menneskets samspillende forbundethed med andet og andre.

Bog

2002

Selvpsykologiens bidrag til en moderne dannelsespædagogik handler om selvpsykologi og dannelse. Dens primære mål er at fremstille et teorigrundlag til forståelse af forholdet mellem dannelses- og selvdannelsesprocesser i de pædagogiske samspil, der hører det at undervise til.

Open Access: Introduktioner til Vitaliseringspsykologi

Introduktion

Kvalificeret selvbestemmelse – en introduktion og vejledning

Introduktion

Kvadrantmodellen - en introduktion

Introduktion

Vitaliseringsmodellen - en introduktion

Open Access: Introductions to Vitalizing Psychology

Introduction - English

The Vitalising Model - what it is and how it can be used in practice.

Introduction - English

The Quadrant Model - what it is and how it can be used in practice

Introduction - English

Qualified self-determination - what it is and how it can be used in practice.

Artikler i redigerede bøger

Artikel

Dannelse og professionskompetence som Kvalificeret selvbestemmelse (2024).

Artikel

Psykologiske behov, motivation og vitaliserende miljøer - for læring, udvikling og dannelse (2019).

Artikel

Vitaliseringspsykologi og teori om motivation, identitet, læring og dannelse (2018).     

Artikel

Kvalificeret Selvbestemmelse: Tilværelseskompetence i en helhed (2018). 

Artikel

Et vitaliseringspsykologisk perspektiv på skole- og fritidspædagogik (2015). 

Artikel

Hvad vil det sige at være en person? Et integrativt perspektiv på personlighed (2014).

Artikel

Inklusionens facetter - et integrativt perspektiv (2013). 

Article (English)

Identity, self and motivation: Steps towards an integrative approach (2013).  

Artikel

Lærerens møde med eleven (2011).

Artikel

Identitet og integritet: Aspekter ved unges identitetsdannelse (2009).

Artikel

Hvem er det lige, der er optaget af, hvad Jens har for? Selvpsykologisk perspektiv på intervention (2009).

Artikel

Selvrealisering som bipolart fænomen (2005).

Article (English)

Gestalt Therapy and Cognitive Therapy - Contrasts or Complementarities? (2010)

Artikel

Selvpsykologi som grundlag for forståelsen af pædagogiske samspilsrelationers psykodynamiske dimensioner (1999).

Artikel

Den nødvendige dannelse (2006).

Artikel

Identitet og integritet: Aspekter ved unges identitetsdannelse i en kulturel frisat samfundsepoke (2002).

Artikel

Selvet og den "psykologiske ilt" i undervisningens relationer (2006). 

Artikel

Vitaliserende læringsmiljøer (2011).

Artikel

Dannelse og kompetence: Kvalificeret selvbestemmelse som grundlag for undervisning, pædagogik og samarbejde (2015). 

Introduktion til bøger

Introduktion til Heinz Kohuts kulturel-historiske univers

2002

Med denne udgivelse præsenteres en række mindre kendte interview med og artikler af den østrigsk-amerikanske psykiater Heinz Kohut (1913-1981).
Bogen placerer sig i forlængelse af de senere års danske udgivelser af og om Kohuts selvpsykologi, men adskiller sig fra disse ved ikke at beskæftige sig med teoretiske og kliniske problemstillinger.

Integral livspraksis: når teori og praksis hænger sammen

2013

Introduktion til den danske udgave af Integral Livspraksis: en moderne vej til fysisk velvære, følelsesmæssig balance, intellektuelt klarsyn og spirituel indsigt. Aarhus : Klim, 2013. s. xiv-xx.


Videnskab og religion - foreningen af fornuft og ånd - Ken Wilber

2015

Introduktion til den danske udgave, der behandler forholdet mellem videnskab og religion og magten til at definere mening og sandhed for mennesker.