Unges udveksling af sex og intimitet for penge, gaver, rusmidler eller opmærksomhed

To projekter om sugar-/byttedating på Center for Rusmiddelforskning

Undersøgelse af unges udveksling af sex og intimt samvær for penge, gaver, rusmidler og opmærksomhed, med et særligt fokus på hvordan viden om de uges egne erfaringer og relationerne til de voksne omkring dem, kan bidrage til at skabe bedre forebyggende tiltag rettet mod udsatte unge.
 

Den 1. september 2023 startede to projekter på Center for Rusmiddelforskning under den fælles overskrift ”Unges udveksling af sex og intimitet for penge, gaver, rusmidler eller opmærksomhed”.

Det ene projekt, der er støttet af Helsefonden, kigger fortrinsvis på de unge som overvejer/er i risiko for at indgå i ’prostitutionslignende relationer’. Hvordan bliver de præsenteret for fænomenet på sociale medier, hvordan oplever de uopfordrede henvendelser, hvilke overvejelser gør de sig omkring positive og negative aspekter ved at udveksle sex og intimitet for forskellige former for kompensation?

I det andet projekt, der er støttet af Trygfonden og Offerfonden, interviewes unge, der har erfaring med at bytte sex og intimitet for penge, gaver, rusmidler eller opmærksomhed omkring deres baggrund, motiver, erfaringer og om deres eventuelle ønsker til sociale tilbud for udsatte unge.

I begge projekter interviewes også de voksne omkring de unge, for på den måde at komme hele vejen omkring den eksisterende erfaring og viden, samt hvad der er brug for, på dette felt.

Endelig har projekterne en kvantitativ del, i form af et spørgeskema, der skal distribueres bl.a. via platformen Grænseløst.dk

Begge projekter anvender en vifte af kvalitative metoder, herunder interviews, gruppesamtaler, unges egne tekster samt analyser af diskursen om sugar-/byttedating på sociale medier.

Samarbejdspartnere er blandt andre Center for Digital Pædagogik, og forskerne vil i hele projektperioden være i tæt kontakt med en lang række praksisaktører, herunder Kvisten, KKUC – Udviklings- og behandlingscenter, Reden Ung, Ungemodtagelsen, Socialtilsynet og en række behandlings- og botilbud til unge.

Projekterne beskrives enkeltvis i det følgende:

Projekt 1: Forebyggelse af sugar-/byttedating blandt unge der er i risiko for at indgå i prostitutionslignende relationer

Formål

Projektets formål er at opbygge viden om unge 15-18(25) år, N=20, fra forskellige sociale baggrunde, der er i risiko for at indgå i prostitutionslignende relationer for at få penge, gaver eller opmærksomhed. Projektet skal undersøge unges overvejelser omkring positive og negative sider ved at udveksle sex. Hvilke holdninger har de til fænomenet, og hvad tænker de om den måde, de bliver eksponeret for det på de sociale medier?

Et andet formål er at interviewe voksne omkring de unge, så som forældre, lærere, pædagoger og andre fagfolk, i forhold til hvad de ved om fænomenet, og hvad de mangler af viden for at kunne tale mere fordomsfrit med de unge. N=20.

Projektet ønsker at bidrage til at forebygge at unge søger hen i prostitutionslignende relationer for at løse deres problemer, fx mangel på opmærksomhed, penge til mad, rusmidler eller tøj, samt til at de får kvalificeret hjælp, hvis de alligevel byttedater og får problemer. Projektet vil således også være med til at forebygge at unge falder ud af uddannelsessystemet og eventuelt får sundhedsmæssige problemer som psykiatriske diagnoser og afhængighed af rusmidler.

Baggrund

Selv om det er ulovligt at købe sex og intimt samvær fra mindreårige, er der indikationer på, at antallet af unge under 18 år, der udveksler sex og intimitet for penge eller gaver, er øget. Der er meget begrænset forskningsbaseret viden om de unge, der overvejer at udveksle sex, både i Danmark og internationalt, men eksisterende viden indikerer, at de sociale medier, og den tilgængelighed disse skaber, har en stor betydning for unges beslutninger. Litteraturen viser, at nogle unge betragter sugar-/byttedating som en arena for spændende socialt samvær eller udforskning af seksuelle fantasier, bl.a. vores rapport 'Byttedating i Danmark' fra 2022, mens andre ser det som en måde at opnå noget af det, de ser, at andre unge har, men som de ikke selv har adgang til: penge, rejser, rusmidler eller opmærksomhed. Der er dog meget lidt viden om, hvordan forskellige grupper af unge, fra forskellige baggrunde, reflekterer omkring balancen mellem det, de forestiller sig som henholdsvis positive og negative konsekvenser af at udveksle sex og intimt samvær.

Eksisterende undersøgelser viser, at både fagfolk og andre voksne omkring de unge mangler (videnskabelig) viden på området og dermed ikke ved, hvordan de skal snakke med de unge om sugar-/byttedating, derfor indgår interviewes af disse voksne også i projektet.

Finansiering

Projektet er støttet af Helsefonden og løber fra 1. september 2023 til 1. september 2024.

Projekt 2: Udveksling af sex og samvær for penge, gaver, rusmidler eller opmærksomhed blandt unge 15-18 (25) år

Formål

Projektets formål er at opbygge viden om udsatte og sårbare unge 15-18(25) år, der har erfaring med at udveksle sex eller samvær for penge, gaver, rusmidler eller opmærksomhed: både unge, der tilbyder sex og samvær mod kompensation (N=40), og unge, der kompenserer andre unge for sex og samvær (N=20). Vi ønsker viden om, hvad der motiverer unge, hvilke platforme de bruger, hvilke erfaringer de har, og hvilke ønsker de har til eventuelle sociale indsatser.

Projektet ønsker, via interviews med unge, men også ved at interviewe fagpersoner, (pleje)forældre og andre omsorgspersoner (N=30), at bidrage til at udvikle metoder til at sikre, at udsatte unge møder større forståelse og mere kompetent hjælp fra deres pårørende og de professionelle omkring dem.

Formålet med den indsamlede viden fra interviews med unge og deres pårørende skal bruges til at producere materiale, der kan opgradere indsatser for unge, der udveksler sex eller samvær, samt at udvikle undervisningsmateriale til fagfolk. Ved på den måde at være med til at producere viden og forbedre indsatser for unge, håber projektet at bidrage til, at udsatte unge finder vejen hen i mere konstruktive fællesskaber end dem, som bytte-/sugardating kan tilbyde.

Baggrund

Projektet udløber af det afsluttede projekt ’Sugardating blandt marginaliserede unge’, hvor interviews med unge mellem 18 og 30 år (N=60), der har udvekslet sex eller intimitet for penge eller gaver viste, at mange startede med at udveksle sex og samvær for kompensation, før de blev 18. Internationale studier viser det samme, og at mange unge, der bytter sex eller intimt samvær for penge, er startet helt ned til en alder af 12-13 år. Nogle studier viser, at de unge i starten bytter sex og intimitet for fx alkohol eller rusmidler med andre unge der kun er lidt ældre end dem selv, mens de senere begynder med decideret sugar-/byttedating, hvor de udveksler med ældre personer. Mange af disse unge kommer fra udsatte og sårbare familier.

Forskningen om unge, der udveksler sex og samvær mod kompensation, viser, at selv om mange af disse unge på kort sigt kan opnå noget af det, de ønskede, oplever majoriteten negative konsekvenser på længere sigt. Mange bringer konsekvenserne af sådanne udvekslinger, så som isolation og skam, med sig ind i voksenlivet. En del udvikler diagnoser og misbrug, falder ud af uddannelsessystemet og mangler konstruktive netværk og fællesskaber.

Finansiering

Projektet er støttet af Trygfonden og Offerfonden (fokus på de allermest udsatte unge), og løber fra 1. september 2023 til 1. januar 2026.