Trivsels- og sundhedsfremme i folkeskolens ældste klasser

I projektet ”Sammen om at gøre en forskel!” videreudvikler og afprøver vi en ny indsats, der skal støtte elever i 7., 8. og 9. klasse i at træffe beslutninger, som styrker deres trivsel og sundhed og kan gøre en positiv forskel for andre og verden omkring dem.

Formål

Projektet 'Sammen om at gøre en forskel!' er et pilotstudie, der har til formål at:

  1. Videreudvikle ADAPT, en ny trivsels- og sundhedsfremmende indsats og tilpasse den til danske elever i folkeskolens 7., 8. og 9. klasser.
  2. Undersøge tilfredsheden med indsatsen og hvordan vi kan integrere den i skoledagen i folkeskolen.
  3. Undersøge om indsatsen umiddelbart kan fremme elevernes trivsel og sundhed.

Baggrund

Teenageårene udgør en særlig udviklingsperiode. Historisk set har forskningen fokuseret på teenageres risikovillighed og andre negative aspekter ved denne periode. Nyere forskning har imidlertid vist, at hjernen i teenageårene er kendetegnet ved at være modstandsdygtig og omstillingsparat og ved en stor udvikling i de kognitive funktioner, bl.a. sociale evner og evnerne til selvreflektion, kritisk og abstrakt tænkning og til problemløsning. Teenagere er desuden særligt orienterede mod det sociale liv og mod at udvikle deres identitet. De er i stigende grad i stand til og optaget af at bidrage positivt til verden omkring dem. ADAPT består af tre gruppesamtaler og et forældremøde, der bygger på denne forskning og tager udgangspunkt i, at unge mennesker besidder unikke interesser og styrker. Indsatsen er designet til at styrke teenagere i at udnytte disse styrker og derved støtte dem i at tage beslutninger, der er gode for deres trivsel og sundhed (fx ift. brug af alkohol) og kan gøre en positiv forskel for verden omkring dem.

Undersøgelsen

Projektet udføres i samarbejde med en folkeskole i Region Midtjylland og består af:

  1. Et kvalitativt studie, der har til formål at videreudvikle og tilpasse ADAPT til målgruppen gennem fokusgruppeinterviews med elever i 8. klasse.
  2. Et kvantitativt pilotstudie, hvor vi afprøver ADAPT med en 8. klasse, og undersøger: 
    a) tilfredshed med gruppesamtalerne i ADAPT-forløbet, og hvordan indsatsen kan integreres i skoledagen.
    b) om ADAPT umiddelbart har en positiv effekt på elevernes trivsel og sundhed.

Projektet finder sted fra september 2021 til juni 2023.

Finansiering

Projektet er finansieret af TrygFonden.

Samarbejdspartnere

Forskergruppen mødes løbende med et eksternt rådgivningspanel bestående af eksperter i sundhed og forebyggelse fra praksis, skoleledere, en repræsentant fra TrygFonden og adjunkt Lotte Vallen-Holbech. Formålet er at hjælpe forskergruppen med at sikre projektets og indsatsens kvalitet, relevans og gennemførlighed.

Projektledere

Sarah Feldstein Ewing

Professor
Oregon Health
& Science University    

Projektmedarbejder