Rusmiddelbehandling med fokus på traumer

Afprøvning og tilpasning af to internationalt anerkendte metoder til behandling af traumer og rusmiddelafhængighed.

Formål

Projektet fokuserer på traumer i rusmiddelbehandling og har tre mål:

  1. At indhente viden om forekomst af traumeoplevelser og posttraumatisk stresssyndrom (PTSD) i rusmiddelbehandling.
  2. At tilpasse to forskellige traumefokuserede tilgange (’Seeking Safety’ og ’Creating Change’) til den kommunale behandling af stofmisbrug.
  3. At implementere og afprøve ’Seeking Safety’ og ’Creating Change’ i den kommunale behandling af stofmisbrug.

Baggrund

Der er en meget stærk sammenhæng mellem traumeoplevelser, PTSD og misbrugsproblemer. Denne sammenhæng ses særligt tydeligt blandt mennesker, som er i rusmiddelbehandling. Undersøgelser peger på, at mellem 30 og 60 procent af de mennesker, som er i behandling for stofmisbrug, opfylder kriterierne for PTSD. Man har fundet ud af, at netop denne gruppe mennesker er svære at hjælpe, og derfor er det nødvendigt at finde en anden tilgang til at behandle dem.

I projektet tilpasser og afprøver vi således to forskellige traumefokuserede behandlingsmodeller hhv.’Seeking Safety’ (SS) og ’Creating Change’ (CC) som del af standardbehandlingen for rusmiddelbehandlingen. SS er en internationalt anerkendt tilgang målrettet traumer og rusmiddelbrug, som fokuserer på mestring. Metoden er anset som ’gold standard’ på området. I erkendelsen af, at der er nogle mennesker, der får mere ud af et mere direkte fokus på deres traumehistorik, er metoden CC blevet udviklet. Denne metode er på et meget tidligt niveau i afprøvningen og er derfor kun blevet testet i få kliniske sammenhænge i USA. De har dog vist lovende resultater. For at afprøve om disse to forskellige tilgange kan fungere i den danske rusmiddelbehandling, vil vi udføre et studie, hvor vi afprøver SS og CC i den kommunale stofbehandling.

Undersøgelsen

Fem danske kommunale behandlingscentre deltager i undersøgelsen. Til hvert individuelle behandlingsforløb udvælges seks traumefokuserede temaer, der implementeres som seks sessioner i det nuværende planlagte behandlingsforløb (dvs. SS/CC integreres i ’treatment as usual’). I undersøgelsen henter vi informationer omkring oplevet meningsfuldhed, implementerbarhed og indledende effekt ved at indhente kvantitative og kvalitative informationer fra borgerne. Derudover indhenter vi data via lydoptagelser, interviews og surveys fra behandlere og ledere fra de fem behandlingscentre.

Projektet er en to-årig pilotundersøgelse og kører fra september 2022 til september 2024.

Finansiering

Projektet er finansieret af TrygFonden.

Samarbejdsrelationer

Professor og psykolog Lisa Najavits, University of Massachusetts Medical School, Boston, USA, som er ophavskvinde til SS og CC, er metodisk konsulent på projektet. I projektet er der tæt samarbejde med Lisa Najavits og hendes forskningshold i Boston (USA). Psykolog Karsten Abel er metodisk supervisor.