Beslutningsprocesser i behandling af dobbeltdiagnoser

Undersøgelse af handlemuligheder, dilemmaer og uoverensstemmelser i psykiatrisk behandling af personer med dobbeltdiagnoser

Formål

Formålet med projektet er at undersøge, hvordan forskellige politiske, faglige og institutionelle retningslinjer og idealer såvel som personlige værdier og rationaler påvirker beslutningsprocesser, prioriteringer og forhandlinger i den psykiatriske behandling af personer med en dobbeltdiagnose. Målet er at opnå indsigt i de handlemuligheder og dilemmaer, som personer med en dobbeltdiagnose, deres pårørende og medarbejdere i den kommunale rusmiddelbehandling og den regionale behandlingspsykiatri står over for. Denne indsigt kan forhåbentlig bidrage til at lette og kvalificere beslutningsprocesser i psykiatrisk behandling af personer med en dobbeltdiagnose.

Baggrund

I Danmark er personer med dobbeltdiagnoser - dvs. personer med en psykisk lidelse og alkohol- og/eller stofmisbrug – en af de mest udsatte grupper i samfundet og samtidig en af de mest komplekse patientgrupper i det danske sundhedsvæsen. Selvom næsten halvdelen af alle psykiatribrugere også har et alkoholmisbrug eller et stofmisbrug, får mennesker med dobbeltdiagnoser sjældent den hjælp, de har brug for. Det ser altså ud til, at den recovery-orienterede tilgang, som de seneste årtier har præget både de politiske retningslinjer og det faglige beslutningsgrundlag på området, ikke har haft en entydig virkning. I stedet ender personer med dobbeltdiagnoser ofte som kastebold mellem den regionale psykiatri og den kommunale rusmiddelbehandling med hver sit faglige og politiske fokus- og indsatsområde. Samtidig har også de pårørende deres opfattelser af, hvilken behandling deres familiemedlem har brug for, som ikke nødvendigvis stemmer overens med hverken de social- og sundhedsansattes eller opfattelsen hos den person, som skal behandles.

Undersøgelsen

Projektet tager afsæt i seks måneders etnografisk feltarbejde, herunder kvalitative interviews og deltagerobservation blandt personer med dobbeltdiagnoser, deres pårørende og rusmiddelbehandlere, sygeplejersker, læger, socialrådgivere etc. Herigennem vil Natja Bech Kjeldsen undersøge, hvordan brugere, pårørende og social-og sundhedsansatte udfolder, prioriterer og forhandler forskellige krav, retningslinjer, idealer, værdier og rationaler, når de skal træffe beslutning om, hvordan den enkelte borger skal hjælpes og behandles. Derudover vil undersøgelsen bestå i en dokumentanalyse af gældende, nationale og lokale retningslinjer på området med henblik på at afdække, hvordan den ideelle psykiatriske behandling af personer med dobbeltdiagnoser præsenteres, og undersøge hvilke handlemuligheder, dilemmaer og misforhold dette skaber i den konkrete beslutningspraksis og psykiatriske behandling af personer med dobbeltdiagnoser.

Projektet varer fra september 2020 til maj 2024.

Finansiering

Projektet er finansieret af Aarhus BSS Graduate School, Aarhus Universitet.

Natja Kjeldsen

Ph.d.-studerende