Forskningsnetværk for 'det Nordiske Paradoks'

Sammenhænge mellem seksuelle krænkelser, køn, beruselse og alkoholkultur blandt unge i Skandinavien.

Formål

Formålet med dette netværk er at samle førende nordiske forskere inden for studier af køn, seksualitet, alkohol og unge for at undersøge sammenhænge mellem seksuelle overgreb og sexchikane, potentielt forskellige drikkekulturer samt sociale og seksuelle relationer blandt unge i fem nordiske lande: Danmark, Sverige, Norge, Finland og Island. Resultaterne skal bruges til at kortlægge, hvilken viden man i Norden har om sammenhænge mellem alkoholberuselse og seksuelle krænkelser, samt at se på forskelle og ligheder mellem de enkelte nordiske lande.

Baggrund

Nyere forskning har fremhævet, at der er en forholdsvist høj forekomst af seksuelle overgreb og sexchikane i de nordiske lande sammenlignet med resten af Europa. Det pointeres, at der optræder uoverensstemmelser mellem de skandinaviske landes ry som ’ligestillede’ lande og mange nordiske kvinders oplevede erfaringer. Dette har ført til begrebet om et ’nordisk paradoks’, hvor en høj forekomst af seksuelle krænkelser sameksisterer med institutionel ligestilling mellem kønnene, og en kløft mellem ’princip og praksis’. Selv om alkohol og beruselse identificeres som risikofaktorer for seksuelle krænkelser, er der endnu ikke forsket ret meget i beruselse som en potentielt vigtig faktor i at forstå ’det nordiske paradoks’. Disse resultater danner sammen med den omfattende mediedækning af sexchikane på arbejdspladser ifm. #MeToo-bevægelsen og de nye samtykke-baserede lovgivninger i flere Nordiske lande baggrund for nogle af de samfundsforhold, som gør dette netværk relevant. Derudover ved man meget lidt om sammenhænge mellem alkoholforbrug, beruselse, sexchikane og seksuelle overgreb på trods af at beruselse ofte er en faktor i sager om grænseoverskridende seksuel adfærd.

Dette forskningsnetværk har således fokus på at kortlægge og diskutere alkoholkulturens og beruselsens rolle for seksuelle overgreb og sexchikane samt dens relation til køn og forestillinger om femininitet og maskulinitet.

Workshops

Via tre workshops vil samarbejde bestå i, at medlemmerne af netværket ser på eksisterende data og viden fra hvert af de fem lande, og i fællesskab udarbejder fire komparative artikler samt planlægger fremtidige forskningsprojekter, der kan udforske dette emne yderligere. Netværksaktiviteterne foregår fra 2022-2024 og afsluttes med en fælles international konference i København i 2024.

Finansiering

Netværket er finansieret af Det Frie Forskningsråd (DFF).

Samarbejdsrelationer

Netværket ledes af Center for Rusmiddelforskning ved Aarhus Universitet, og i forskningsnetværket deltager forskere fra Södertörn Universitet, Tampere Universitet, Oslo Metropolitan University og University of Iceland.