Borgere på kontanthjælp

Undersøgelse af udfordringer og muligheder for at hjælpe tre forskellige typer af kontanthjælpsmodtagere, hvoraf nogle har rusmiddelproblemer, med at komme i arbejde. Projektet foregår i samarbejde med Institut for Kultur og Samfund, afd. for Antropologi ved Aarhus Universitet.

Formål

I projektet undersøger vi den myriade af aktiviteter, som tre kategorier af kontanthjælpsmodtagere (socialt marginaliserede grønlændere, enlige forsørgere og unge hjemløse mænd) foretager sig for at få hverdagen til at hænge sammen. Disse borgere bruger megen tid og energi på fx at søge arbejde, skaffe bolig og mad samt at opfylde betingelserne for at modtage offentlige ydelser, hvilket indbefatter adskillige kontakter med det offentlige system. Vi anser disse aktiviteter som en særlig type dagligt arbejde, som er forbundet med at have en meget lav indkomst. Resultaterne af projektet skal bidrage med viden om, hvordan dette arbejde henholdsvis hindrer, bliver hindret af eller understøttes af de offentlige såvel som private indsatser og tilbud, som skal hjælpe ledige væk fra offentlig forsørgelse.

Baggrund

Projektet udspringer af en undren over, at ledigheden falder, men samtidig stiger andelen af personer, der må leve af indtægter, som ligger under den nyligt genindførte fattigdomsgrænse. Især børnefattigdom stiger, og det har dokumenterede langsigtede negative konsekvenser for uddannelses- og indkomstniveau, hvis man lever blot kort tid i fattigdom i barndommen. Vi ved også, at der eksisterer mange solide og veltilrettelagte indsatser både fra kommunal side og fra 3. sektor’ fx frivilligorganisationer, som netop har til formål at hjælpe borgerne ud af offentlig forsørgelse. Alligevel er der nogle borgergrupper som statistisk set kan identificeres som særligt udfordrende at hjælpe væk fra kontanthjælp og videre i beskæftigelse. Det gælder fx udsatte grønlændere, unge hjemløse mænd, og enlige forsørgere. Der er derfor brug for mere viden om, hvordan vi som samfund sammensætter indsatser og støtte, der kan hjælpe disse borgere i arbejde.

Undersøgelsen 

Projektet består af tre dele:

  1. Analyser af dokumenter (lovgivning, guidelines, strategier) som rammesætter professionelles indsatser for disse borgere. I denne del af projektet undersøger vi den formelle rammesætning omkring sociale og beskæftigelsesrettede indsatser herunder også andre analyser af økonomiske og politiske vilkår for indsatserne.
  2. Kortlægning af relevante kommunale og private indsatser samt interviews med involverede professionelle og frivillige aktører. Interviewene vil have fokus på aktørernes erfaringer med indsatser overfor målgruppen, både udfordringer, men i høj grad også de muligheder, de rent faktisk har for at hjælpe.
  3. Med udgangspunkt i 12 borgere fra hver gruppe observerer vi deres forløb i forhold til kommunale og private tilbud i en periode på ca. 12 måneder. Dette vil give indsigt i, hvordan tilbuddene er tilrettelagt, samt hvordan støtten konkret udføres i det daglige arbejde i forhold til borgernes omskiftelige livssituationer. Dette giver indsigt i, hvordan borgere tager imod støtten, og hvilke betydninger de tillægger det i forhold til deres situation og hverdagsliv. De 12 borgere fra hver gruppe interviewer vi også.

Projektet løber fra 1. februar 2019 til 31. januar 2022.

Finansiering

Projektet er støttet af Velux Fonden