Sundhedsfremme i folkeskolens ældste klasser

Sammen om at gøre en forskel! Sådan hedder projektet, hvor vi videreudvikler og afprøver en ny indsats, der skal støtte elever i 7., 8. og 9.klasse i at træffe beslutninger, som styrker deres trivsel og sundhed fx ift. brug af alkohol og kan gøre en positiv forskel for andre og verden omkring dem.

Formål

Projektet 'Sammen om at gøre en forskel!' er et pilotstudie, der har til formål at:

  1. Videreudvikle en ny trivsels- og sundhedsfremmende indsats kaldet ADAPT og tilpasse den til danske elever i folkeskolens 7., 8. og 9.klasser.
  2. Undersøge tilfredsheden med indsatsen og hvordan vi kan integrere den i skoledagen i folkeskolen.
  3. Undersøge om indsatsen umiddelbart kan fremme elevernes trivsel og sundhed.

Baggrund

Teenageårene udgør en særlig udviklingsperiode. Historisk set har forskning i teenagere fokuseret på deres risikovillighed og andre negative aspekter. Nyere forskning har imidlertid vist, at hjernen i teenageårene er kendetegnet ved at være modstandsdygtig og omstillingsparat og ved en stor udvikling i de kognitive funktioner, bl.a. de sociale evner og evnen til selvreflektion, kritisk og abstrakt tænkning og til at løse problemer. Teenagere er desuden særligt orienterede mod deres sociale liv og mennesker omkring dem og mod at udvikle deres identitet. De udviser i stigende grad hjælpeadfærd og er optaget af at bidrage positivt til verden omkring dem. ADAPT bygger på denne forskning og tager udgangspunkt i, at unge mennesker besidder unikke interesser og styrker. Gruppesamtalerne i ADAPT er designet til at styrke teenagere i at udnytte disse og på den måde støtte dem i at tage beslutninger, der er gode for deres trivsel og sundhed og kan gøre en positiv forskel for verden omkring dem. Det er også grunden til, at projektet hedder Sammen om at gøre en forskel!


Undersøgelsen

ADAPT-forløbet består af tre gruppesamtaler, som bl.a. fokuserer på at øge de unges tro på, at de kan klare udfordringer og nå deres mål, skabe refleksion hos dem over deres værdier, støtte dem i at gøre en positiv forskel for andre og verden omkring dem og hjælpe dem med at reflektere kritisk over, om/hvordan de gerne vil drikke alkohol og evt. kan håndtere situationer med alkohol. Ud over gruppesamtalerne vil vi også afholde et forældremøde for elevernes forældre, der vil handle om, hvordan forældre kan fungere som en beskyttende faktor.

Projektet udføres i samarbejde med en folkeskole i Region Midtjylland og består af:

  1. Et kvalitativt studie, der har til formål at videreudvikle og tilpasse ADAPT. Gennem fokusgruppeinterviews beder vi de unge om feedback på specifikke øvelser fra indsatsen og spørger dem, hvordan de oplever og praktiserer det at gøre en forskel og om, hvad der er godt og mindre godt at gøre, når man som voksen gerne vil tale med unge om alkohol.
  2. Et kvantitativt studie, hvor vi afprøver ADAPT med en 8. klasse, og gennem spørgeskemaer i denne klasse og en kontrolklasse undersøger: 
    a) tilfredshed med gruppesamtalerne i ADAPT-forløbet, og hvordan indsatsen kan integreres i skoledagen
    b) om ADAPT umiddelbart har en positiv effekt på elevernes trivsel og sundhed

Forskergruppen mødes løbende med et eksternt rådgivningspanel bestående af eksperter i sundhed og forebyggelse, skoleledere, og en repræsentant fra TrygFonden. Formålet er at hjælpe forskergruppen med at sikre projektets og indsatsens kvalitet, relevans og gennemførlighed.

Projektet finder sted fra september 2021 til april 2023.


Finansiering

Projektet er finansieret af TrygFonden.

Projektledere

Sarah Feldstein Ewing

Professor
Oregon Health
& Science University    

Projektmedarbejder

Samarbejdspartner