COVID-19 og socialt udsatte stofbrugere på Vesterbro

Undersøgelse af konsekvenser af COVID-19 for udsatte stofbrugere og arbejdet med at hjælpe dem på Vesterbro i København. Stofbrugeres og medarbejdere og lederes erfaringer med og perspektiver på nedlukningen af samfundet i 2020

Formål

Formålet med undersøgelsen var at samle viden om borgeres og medarbejderes erfaringer med og synspunkter om tiltag for at forebygge smittespredning blandt udsatte stofbrugere i foråret 2020 under COVID-19-pandemien. Denne viden kan forhåbentlig være med til at danne grundlag for, hvordan man skal forholde sig til lignende situationer i fremtiden, og hvordan man udvikler politikker og tilbud til socialt udsatte borgere med rusmiddelproblemer generelt.

Undersøgelsen er udgivet i rapporterne
COVID-19-nedlukningens betydning for socialt udsatte stofbrugere på Vesterbro 
Interessentperspektiver og samarbejde under COVID-19-nedlukningen i foråret 2020

Baggrund

Covid-19 skabte en række udfordringer for socialt udsatte borgere med rusmiddelproblemer og de social- og sundhedstilbud, der eksisterer for denne befolkningsgruppe. Der er tale om mennesker, som har særlig risiko for at blive smittet med COVID-19 og for at blive alvorligt syge, hvis de bliver smittet. Det skyldes, at de er særligt udsatte med hensyn til levevilkår, adgang til sundhedsydelser og i forvejen har et dårligt helbred. 
COVID-19 vakte derfor bekymring blandt private organisationer og offentlige myndigheder, der arbejder med socialt udsatte stofbrugere. Der skulle findes løsninger på to slags udfordringer:

  1. Forhindring af smittespredning og isolation af smittede personer. Dette handlede bl.a. om, hvordan tilbud skulle fungere mht. tilgængelighed, hygiejne mv., og hvordan test, nødherberger og isolationspladser kunne blive etableret.
  2. Begrænsninger, som nedlukningen skabte for socialt udsatte borgeres adgang til hjælp og services. COVID-19 skabte nye udfordringer og tydeliggjorde allerede kendte problemer med socialt udsatte borgeres adgang til sundhedsvæsen, rusmiddelbehandling og andre former for hjælp. Denne manglende adgang under COVID-19-pandemien var ikke blot til fare for de socialt udsatte borgeres eget helbred, men betød også, at de kunne komme til at udgøre en smittefare for resten af befolkningen.

På den baggrund bad Mændenes Hjem, Reden og Gadejuristen Center for Rusmiddelforskning om at gennemføre en undersøgelse, som kunne skabe viden om erfaringer og konsekvenser i forbindelse med den første nedlukning i foråret 2020. 

Undersøgelsen

Projektet består af to undersøgelser: 

  1. En brugerundersøgelse, som består af en spørgeskemaundersøgelse og kvalitative interviews blandt brugere af forskellige social- og sundhedstilbud på Vesterbro. Undersøgelsen omfatter konsekvenser af nedlukningen af samfundet med hensyn til adgang til social- og sundhedstilbud, brugernes håndtering af smittefaren samt betydningen af COVID-19 for deres forbrug af rusmidler.
  2. En interessentundersøgelse, som består af kvalitative interviews med medarbejdere fra private organisationer på Vesterbro, Københavns Kommune og Region Hovedstaden. Undersøgelsen kortlægger processerne med en række af de løsninger og initiativer, der blev iværksat for socialt udsatte personer med rusmiddelproblemer på Vesterbro. Undersøgelsen beskriver også det tværsektorielle samarbejde om udviklingen af indsatser samt parternes oplevelse af samarbejdet.  

De to undersøgelser er udgivet som to rapporter, du kan downloade her til højre -->
Undersøgelsen fandt sted fra maj 2020 til december 2020

Finansiering

Undersøgelsen er finansieret at Mændenes Hjem, Reden og Gadejuristen.