Information til censorer

Fra foråret 2014 skal alle eksterne censorer for psykologiuddannelserne allokeres gennem Censorkorpsets Database

Som censor har du selv ansvaret for jævnligt at opdatere såvel kontaktinformation som din faglige profil (dit valg af censurområder) i databasen.

Uddannelserne annoncerer alle eksamener med ekstern censur i databasen. Censor gennemgår opslagene og giver tilsagn efter interesse og mulighed. Blandt de censorer, der har givet tilsagn, udpeger censorformandskabet den, der bedst udfylder udpegningskriterierne.

Fra årsskiftet 2014/15 afgiver censor desuden sine censorindberetninger via databasen.

Hent afregningsskemaer længere nede på denne side.

Censorer på Psykologisk Institut

Administrative kontaktpersoner:

  • Afhandlinger med forsvar (4+4 ph.d.-studerende): institutsekretær Gitte Arildsen, gitte@psy.au.dk tlf. 8716 5835
    eller institutsekretær Britta Drachmann Agerskov, bdagerskov@psy.au.dk tlf. 8716 5795
  • Skriftlige eksamener: institutsekretær Britta Drachmann Agerskov, bdagerskov@psy.au.dk tlf. 8716 5795.

Vigtige links

Dit ansvar som ekstern censor

Som ekstern censor er det dit ansvar at sikre:

  • At kravene ved uddannelsernes prøver, herunder de skriftlige opgaver, er i overensstemmelse med de mål, som er fastlagt i bekendtgørelser og studieordninger;
  • At prøverne gennemføres i overensstemmelse med gældende regler; og
  • At de studerende får en ensartet og retfærdig behandling og deres præstationer en pålidelig bedømmelse, der er i overensstemmelse med reglerne om karaktergivning og andre regler.

Digitale eksamener: WISEflow

I henhold til Moderniseringsstyrelsens krav om, at alle stedprøver og mundtlige prøver skal afvikles digitalt pr. 1/1 2014, har Aarhus BSS besluttet at anvende systemet WISEflow.

Som censor skal du logge på WISEflow for at tilgå de studerendes eksamensbesvarelser samt indberette karaktererne.

Læs mere om WISEflow og hvordan du får adgang til systemet her.

Onsite afvikling af mundtlige eksamener

Fase 2 i den kontrollerede genåbning af det danske samfund muliggør, at mundtlige eksamener igen kan afholdes onsite. Censorer vil få direkte information fra fakultetets studieledere om disse nye forhold ved mundtlige eksamener, som nu er besluttet og igangsat på Aarhus BSS.

Baggrund
Aarhus Universitet iværksætter nu fase 2 i den kontrollerede genåbning af det danske samfund, hvor universiteterne i nogen udstrækning får mulighed for at varetage undervisning og eksamener med krav om fysisk fremmøde. Der er fastlagt en kvote for hvert universitet for det antal studerende og videnskabelige medarbejdere, der kan få samtidig adgang som led i fase 2. På Aarhus BSS betyder det, at vi samlet set kan være følgende på campus samtidigt: 133 studerende, 71 undervisere/eksaminatorer/censorer, 20 teknisk-administrative medarbejdere.

På Aarhus BSS har fakultetsledelsen i april måned besluttet at prioritere afvikling af mundtlige eksamener onsite, når der blev mulighed herfor.

Omlægning af eksamener besluttes i studienævnene.
Censorer vil få direkte besked om, hvilken beslutning der er taget, fra studielederne. 

Studienævnene beslutter endvidere, hvorvidt det tre ugers varsel, som Universitetsledelsen tidligere besluttede, at en eventuel omlægning af eksamen fra online til onsite-format skulle varsles med, fastholdes. Det betyder, at nogle eksamener er omlagt til onsite med virkning fra den 18. maj 2020. Censorer vil få direkte information om dette fra studielederne. 

Aarhus BSS tilrettelægger afvikling af onsite-eksamenerne jf. sundhedsmyndighedernes gældende retningslinjer. Danske Universiteter forventes endvidere at aftale retningslinjer, som vil gælde i forbindelse med genåbningens fase to.
Disse retningslinjer offentliggøres via AU’s hjemmeside, når de foreligger.

Hvordan bliver man informeret?
Aarhus BSS Studier arbejder på en opdateret udgave af eksamensplanen, og den vil hurtigst muligt blive gjort tilgængelig på fakultetets studieportaler. De studerende vil modtage information via deres AU-mail samt via BlackBoard, hvor de opfordres til at orientere sig løbende på studieportalerne om, hvilke eksamener der er onsite og online.
Censorer vil få information om, hvilke eksamener der er onsite, og hvilke der er online, direkte fra studielederne. 

Praktisk information følger
Endvidere arbejder vi på at samle den praktiske information i forbindelse med afvikling af eksamener på campus, herunder adgangsforhold, retningslinjer i lokalerne, tilgængelige værnemidler, relevant kontaktinformation mv.
Mere info om dette vil følge fra studielederne.

Guide til mundtlig eksamen med Zoom

Her finder du vejledninger for interne og eksterne eksaminatorer (undervisere) om, hvordan du kan afholde mundtlig eksamen ved hjælp af videoplatformen Zoom.

Mere info om omlægning af eksamen

Retningslinjer for refusion af rejseudgifter på Psykologisk Institut

Som udgangspunkt burde der ikke være rejseudgifter i forbindelse med at være censor på instituttet, da alle eksaminer er skriftlige, men i sjældne tilfælde af rejseomkostninger skal nedenstående regler om refusion følges.

Kontakt venligst institutsekretær Gitte Arildsen, gitte@psy.au.dk tlf. 8716 5835, hvis du har spørgsmål vedrørende rejseudgifter.

Dog gælder der særlige regler for 4+4 bedømmelser (ph.d.-studerende) – se her:

Offentlige transportmidler anbefales medmindre distancen gør, at dette ikke er den optimale løsning ud fra et omkostningsmæssigt synspunkt.

Refusion af rejseudgifter

Hvis du har haft rejseomkostninger i forbindelse med censuren, kan du få godtgørelse.

Omfanget af rejseomkostninger følger de regler, der gælder for statsinstitutioner. Dette betyder bl.a., at al transport til og fra eksamener på instituttet skal foretages på en sådan måde, at dette resulterer i den lavest mulige transportudgift.

Kontakt venligst din administrative kontaktperson ved instituttet, hvis du har spørgsmål vedrørende rejseudgifter eller vil vide mere om retningslinjer for refusion.

Brug formularen nedenfor til at indsende information om rejseudgifter. Husk at orientere dig om instituttets retningslinjer for refusion, før du indsender skemaet.
Udfyld venligst alle felter, og underskriv dokumentet, før dette sendes ind. 

 

Hvis du bruger din egen bil, skal du huske at inddatere din egen bils registreringsnummer i rejseafregningsskemaet.

Løn / censorvederlag

Der udbetales honorar til dig på baggrund af de eksaminer, afhandlinger samt 4+4 bedømmelser, du har haft.

Der afregnes automatisk og via NEM-konto.

Afregning i forbindelse med ombedømmelser/ankesager

Ombedømmelser: Samme normer som ved tilsvarende ordinær eksamen

Ankesager: Formand modtager dobbelt antal timer i forhold til tilsvarende ordinær eksamen, imens censor modtager 50% ekstra i forhold til normal timenormering for den bedømte opgave.

I helt særlige tilfælde i forbindelse med ankesager vil disse normer kunne fraviges, eksempelvis i tilfælde hvor der er ekstraordinært meget materiale at tage stilling til/bedømme, eller hvis ankenævnet får behov for et fysisk møde.  

Find vej og parkeringspladser

På nedenstående links kan du søge på bygning og lokalitet for afholdelse af din eksamen og orientere dig om parkeringsforholdene på stedet.

Har du behov for parkering en hel dag i forbindelse med en eksamination, kan du kontakte din administrative kontaktperson og få din bil registreret til gæsteparkering.

Beredskab på Aarhus BSS

Når du besøger Aarhus BSS, opfordrer vi til, at du henter vores evakueringsapp AU Evacuate.
AU Evacuate dækker Aarhus BSS i Aarhus og Herning.  

Evakueringsappen er et supplement til AU’s eksisterende beredskabskoncept. Den bruges til at sende varsler ud i kritiske situationer, hvor det er nødvendigt, at en eller flere bygninger evakueres, eller hvor andre kritiske omstændigheder gør, at en meddelelse hurtigst muligt skal nå ud til alle personer i et område. Appen vil også blive brugt ved evakueringsøvelser.

Vi opfordrer derfor alle med deres gang i de nævnte bygninger til at hente appen i App Store eller i Google Play.

Øvrige kontaktinformationer

Medarbejdere ved Psykologisk Institut

Medarbejdere ved Aarhus BSS Studieservice:

 Medarbejdere ved AU Talent og Viden: