Enhed for Sorgforskning

Enheden har til formål at bidrage til og fremme forskningen omkring naturlige og komplicerede sorgreaktioner hos børn, unge, voksne og ældre.

Der mangler stadig viden om, hvad der kendetegner naturlige sorgreaktioner på tværs af alder og typer af tab når en nærtstående person dør. Et af fokusområderne for enheden er derfor at belyse relevante aspekter af naturlige reaktioner i forhold til forskellige typer af tab i forskellige aldersgrupper. En udvidelse af eksisterende teori, empiri og forskningsmetodik søges opnået blandt andet ved inddragelse af moderne teknologi (f.eks. smartphones) og videreudvikling af anerkendte forskningsdesign og undersøgelsesmetodik (f.eks. daglige observationer af sorgreaktioner, 3-armet kontrolleret RCT design mm.). Ligeledes har enheden til sigte at kortlægge omfang af og risikofaktorer for forskellige typer af kompliceret sorg, herunder særligt den nye diagnose for Vedvarende Sorglidelse, der forventes at blive implementeret i ICD 11, som udkommer i 2018, samt at udvikle, afprøve og implementere nye, evidensbaserede behandlingsmetoder for komplicerede sorgreaktioner. En kombination af kvalitative og kvantitative metoder såvel som teoriudvikling og formidling vil blive brugt til at opnå enhedens mål.

Enheden er den første af sin art i Danmark og har et tæt samarbejde med Det Nationale Sorgcenter, der er finasieret via Satspuljemidlerne.  

For mere information om Det Nationale Sorgcenter se hjemmesiden bornungesorg.dk/om-det-nationale-sorgcenter/ eller på Facebook facebook.com/sorgcenter/