Publikationer

Tilværelsespsykologi

Kan købes på:www.frydenlund.dk/boeger/varebeskrivelse/3045

Tilværelsespsykologien handler om den fundamentale opgave alle mennesker uanset baggrund og mulighedsbetingelser står over for: at oprette, opretholde og udvikle egen og fælles tilværelse.

Tilværelsespsykologien forsøger at få de store linjer til at hænge sammen: Dels det praktiske engagement i at forstå. Det vil sige at håndtere og hjælpe andre med at håndtere de grundlæggende tilværelsesopgaver med henblik på at kunne etablere, vedligeholde og udvikle en god nok tilværelse i dagliglivet og i de store afgørende øjeblikke. Dels at forbinde denne praktiske forståelse med den teoretiske interesse i at kunne forklare de grundlæggende psykologiske sammenhænge, der danner grundlag for den gode nok tilværelse, ud fra teoretisk grundforskning og ud fra empiriske kendsgerninger og eksperimentelle fund. Tilværelsespsykologi er således en teori, der opbygger et 'mindset' og et 'skillset' om det væsentlige i tilværelsen – psykologisk set.

Bogens første del giver en introduktion til tilværelsespsykologi. Anden del er praksisorienteret og viser, hvordan tilværelsespsykologiske samtaler og øvelsesforløb kan udvikle og danne tilværelseskompetencer. Bogens tredje del giver en teoretisk og empirisk baggrund for tilværelseskompetencerne og forbinder disse med centrale teorier indenfor psykologien. Fjerde del diskuterer den tilværelsespsykologiske tilgang til psykiske forstyrrelser, diagnoser og stigmatisering.

Bertelsen, P. (2013): Tilværelsespsykologi. Et godt nok greb om tilværelsen. Frydenlund, København (447 sider)

Aktør i eget liv

 

Vi vil alle gerne have livet til at lykkes. Vi vil alle gerne have en tilværelse, som vi trives i, og som giver personlig mening. Måske synes vi endda også, at det ville være fint, hvis et godt liv samtidig på en eller anden måde giver et (større eller mindre) bidrag til vores fælles samfund – hvis det ellers kan lade sig gøre på en måde, som man kan stå inde for og magter.

 

Vi har i vores samfund desværre også nogle mennesker, for hvem tilværelsen ikke rigtig vil lykkes, sådan som de egentlig håber på. De cirkulerer rundt i samfundets yderkant, men prøver alligevel – om det så bare er med det yderste af neglene – at gribe fat i en tilværelse. En tilværelse som gerne skulle være både meningsfuldt for dem selv og samtidig skulle finde sig til rette blandt alle os andre. De prøver. Igen og igen – også selv om det ikke altid ser sådan ud, fordi deres måde at forsøge sig på ikke altid er lige tydelig og genkendelig.

 

Denne bog handler om at anlægge et tilværelsespsykologisk syn på, hvordan forskellige hjælpeformer kan samles for at skabe en fælles retning med et overordnet mål – et mål om at oprette, opretholde og udvikle en egen og en fælles tilværelse. Dette mål, som overordnet kan retningsgive vores konkrete hjælp og interventioner, skal tilværelsespsykologisk set i sidste ende hjælpe disse unge mennesker til at kunne og ville agere i forhold til deres tilværelse som sådan.

 

Bogen handler om, hvordan to forskellige psykiatriske tilbud – hhv. Brohovedet i Hobro og Tårnvejskollegiet i Rødovre – forsøger at hjælpe unge på kanten af tilværelsen med trods alt at få livet til at lykkes.

 

Bertelsen, P. (2010): Aktør i eget liv. Om at hjælpe mennesker på kanten af tilværelsen. Frydenlund, København.

Mennesket som socialt væsen

Første del af bogen er en elementær indføring i socialpsykologien og den hovedområder under inddragelse af de centrale teorier og omfattende gennemgang af klassiske og moderne socialpsykologiske eksperimenter. Teksten er bygget op om følgende fire tilgange til socialpsykologien.

Social forståelse og oplevelse. Den del af socialpsykologien, der beskæftiger sig med, hvordan og hvorfor vi forstår og oplever os selv og andre på den måde, vi gør: (A) Social forståelse og oplevelse af os selv. (B) Social forståelse og oplevelse af andre.

Social interaktion og handling. Den del af socialpsykologien, der beskæftiger sig med, hvordan og hvorfor vi interagerer med, forholder os til og handler i forhold til andre på den måde, vi gør. (A) Social påvirkning og indflydelse: hvordan påvirkes vi af at være i sociale samspil med andre, og hvordan påvirker vi andre? (B) Fundamentale sociale handlinger. Hvilke fundamentale former for social handling finder i grunden sted mellem mennesker?

Anden del af bogen handler om, hvorvidt vi i bund og grund er sociale væsener – eller om vi i bund og grund er egoistiske væsener, der kun handler socialt, hvis det samtidig er til egen fordel. Sådanne spørgsmål om, hvordan vi er indstillede, er vigtige, når vi forsøger videnskabligt at forklare, hvordan vi kan påvirkes af og søger at påvirke andre mennesker på.

Bertelsen, P. (2007): Mennesket som socialt væsen. At påvirke og blive påvirket. Frydenlund, København.

Free will, Consciousness and Self

Bogen handler om, hvad der særligt kendetegner os som mennesker, psykologisk set. Bogen søger at give et indblik heri via undersøgelse af fænomener som den frie vilje, bevidstheden og selvet. På grundlag heraf opstilles en almen model af det særligt menneskelige – en antropologisk grundmodel. Denne model har to formål: dels at bidrage til et mere samlet overblik over psykologiens mange tilgange til mennesket – dels at bidrage til den enkeltes personlige selvforståelse.

Bogen er en engelsk udgave af Antropologisk psykologi,men flere af kapitlerne er reideret og udbygget.

Bertelsen, P. (2005): Free will, Consciousness and Self. Anthropological Perspectivez on Psychology. Berghahn Books, New York, Oxford, Berlin

Personlighedspsykologi

Bogen har et indledningsafsnit om, hvad personlighed og personlighedspsykologi er for noget, samt en introduktion til en metapsykologisk model, hvorved man kan sammenligne de store personlighedspsykologiske traditioner og teorier – samt at undersøge muligheden for med henblik på egentlig  vidensakkumulation at kunne sammensætte dele af de indsigter af personlighedspsykologisk art, der udspringer fra disse forskellige tilgange. I bogens anden del gennemgås de vigtigste klassiske personlighedspsykologiske traditioner og forfattere. Hver teori takseres i forhold til ovennævnte almene model.

 


Bertelsen, P. (2001)
: Personlighedspsykologi. Frydenlund Grafisk. København

Antropologisk psykologi

Dansk udgave af Free will, Consciousness and self. I den engelske udgave er visse af kapitlerne revidert og udvidet.

 

Bertelsen, P. (2000): Antropologisk psykologi - En almenpsykologisk opfattelse af den frie vilje, bevidsthed og selvet. Frydenlund Grafisk. København

Tilværelsesprojektet

I bogen fremsættes den grundtanke, at al forståelse af mennesket må tage sit udgangspunkt i, at vi bevidst og ubevidst har noget for med vort liv. Begrebet om tilværelsesprojekt foreslås derfor som det overordnede almenpsykologiske begreb, der til forskel fra f.eks. begrebet om selvet handler om, hvordan den enkelte med sin virksomhed indretter sig i sin tilværelse. Tilværelsesprojektet undersøges såvel i udviklingspsykologiens, som i den kliniske psykologis og i det kulturhistoriske perspektiv. Det viser sig derved, at det, vihar for med vor tilværelse, befinder sig på forskellige niveauer – det dybe socialt centrerede niveau, det decentrerede niveau og det individuerede niveau – og at det er præcist denne hierarkiske organisation, der på den ene side muliggør den frit villende selvbevidsthed, og som på den anden side forvolder mennesket psykiske kvaler.

 

Bertelsen, P. (1994a): Tilværelsesprojektet. Det menneskeliges niveauer belyst i den terapeutiske proces. Dansk psykologisk forlag.