Beskrivelse af efter- og videreuddannelsesmodulets tre dele

Første del – teoridelen - er berammet til 24 timer fordelt over fire dage à 6 timer. Teoridelen rummer rent teoretiske forskningsmetodiske indlæg, men der veksles også mellem teoretiske oplæg og konkret vejledning i forhold til den enkeltes projekt på plenum. De fire dage er placeret med 2-3 uger imellem mødedagene. De enkelte dage rummer således dels undervisning, der sigter mod at præsentere deltagerne for at bredt udsnit af relevante forskningsmetodiske problemstillinger, og dels workshops, hvor der aktivt vil blive arbejdet med deltagernes projekter samt som led heri indgå teoriformidling.

Anden del er selve udarbejdelsen af deltagernes skriftlige arbejder. Det forudsættes, at der foreligger et skriftligt arbejde som grundlag for formidlingen uanset den valgte afsluttende formidlingsform. Til denne del er tilknyttet 6 timers vejledning, der primært vil foregå som vejledningsseminar i grupper opdelt med hensyntagen til problemstillinger og afrapporteringsform i det omfang, det er praktisk muligt. I et mindre omfang vil der være mulighed for individuel vejledning. Der sker en godkendelse af det skriftlige arbejde, hvor omfang og niveau bedømmes i overensstemmelse med de beskrevne krav for modulet. Det tilstræbes, at kursusdeltagerne tilknyttes en vejleder, som har indgående erfaring i den metode, der ønskes anvendt. Vejledere udpeges fortrinsvis blandt Psykologisk Instituts videnskabelige medarbejdere.

Tredje del er selve formidlingen af projektet. Dette kan foregå ved

  • artikel optaget i videnskabelig tidsskrift
  • kapitel i lærebog på akademisk niveau
  • indlæg på videnskabelige / faglige konferencer eller kongresser
  • forelæsning i et fagligt relevant selskab på niveau med de førnævnte

Herudover kan formidlingen efter aftale ske ved web-publicering af artikel på Psykologisk Instituts hjemmeside. Omfanget af en sådan artikel vil typisk være 10-15 sider. Artiklen vil her som ved andre tidsskrifter blive bedømt af et anonymt review-korps. Hvis det er nødvendigt, kan den indsendte rapport revideres efter review’ernes anvisninger. Det er tanken, at dette tidsskrift med tiden også skal være tilgængeligt on-line på nettet.