Efter- og videreuddannelse i Psykologi

Forsknings- og formidlingsmodul

Introduktion

Nærværende modul vil have karakter af en ”appetitvækker”, der med udgangspunkt i problemstillinger, der kan være teoretiske eller empiriske og udspringe af deltagernes egen praksis, gøre deltagerne bedre i stand til systematisk behandling og analyse af psykologiske problemstillinger i bred forstand.

Udformningen af modulet tager afsæt i de beskrivelser og rammer, der er angivet for specialistuddannelsens modul vedrørende forskning og formidling.

Psykologisk Institut, Aarhus Universitet har i samarbejde med Specialistuddannelsesudvalget, Dansk Psykolog Forening, udformet et kursusforløb med henblik på gennemførelse af hele modulet samlet. Forløbet er opdelt i en teoridel, en del til udarbejdelse af det skriftlige arbejde samt en formidlingsdel. Delene gennemføres successivt. Se udførlig beskrivelse af modulets tre dele. Godkendelseskriterier for ny og gammel ordning findes her.

Formål

Hovedvægten vil blive lagt på at sætte deltagerne i stand til på en videnskabelig reflekteret måde at undersøge, analysere og beskrive en faglig problemstilling på basis af systematisk indsamlet materiale.

Endvidere at give deltagerne en sådan indsigt i forskningsmetodologi, at de sættes i stand til selvstændigt at vurdere empiriske undersøgelser.

Samt at give deltagerne færdigheder i anvendelse af systematisk litteratursøgning i forbindelse med et forskningsemne.

Tid

Modulet er programsat til gennemførelse inden for en 6 måneders periode og tilrettelægges således, at forskellige psykologfaglige områder i videst muligt omfang dækkes ind.

Datoerne for den teoretiske del er 23. august, 24. august, 13. september, og 28. september 2019

Udarbejdelse af det skriftlige arbejde under vejledning påbegyndes under teoridelen og foregår i perioden frem til maj 2020.

 

Sted

Psykologisk Institut, Aarhus Universitet.

Pris

11.000 kr. - inkl. frokost for hele forløbet.

Tilmelding

Kontakt Annie Dolmer Kristensen, Psykologisk Institut,
tlf. 871 65794 eller e-mail: annie@psy.au.dk

Tilmeldingsfrist: 26. juni 2019

Undervisere

Undervisningen varetages af ansatte ved Psykologisk Institut.