Ny form for behandlingstilbud til udsatte unge

Et samarbejde mellem professor Jan Tønnesvang, Aarhus Universitet, autoriseret psykolog, Marianne Schøler fra UngLiv.dk, og Ungdomscentret under Aarhus Kommunes Socialforvaltning har udviklet en ny form for behandlingstilbud til primært de 14-18 årige udsatte unge med henblik på, at de bliver bedre til selv at sætte kursen i deres liv.

24.04.2013 | Tine Bagger Christiansen

Fokus i den nye form for behandlingstilbud er på, at den unge selv er med til at identificere de ting i deres liv, som de føler er problematiske og de ting, de gerne vil have hjælp til at klare. Foto: Colourbox

Professor Jan Tønnesvang fra Aarhus Universitet samarbejder med Ungdomscentret i Aarhus om et projekt, hvor han underviser de ansatte på Ungdomscentret i Aarhus i brugen af en ny teori på området: Teorien om kvalificeret selvbestemmelse. Undervisningen foregår med henblik på at give dem viden om, hvordan de bedst kan støtte de unge i at være med til at skabe deres eget liv.

Fokus er på, at den unge selv er med til at identificere de ting i deres liv, som de føler er problematiske og de ting, de gerne vil have hjælp til at klare. Måske er det ikke de samme ting, som andre ser. Det er det, Jan Tønnesvang kalder en indkredsning af den enkeltes livsudfordring. Dernæst er der fokus på udviklingen af den unges evne til at tage vare på sig selv:

– For mig at se er den enkeltes udvikling og evne til at tage hånd om sit eget liv bl.a. afhængig af, hvordan han eller hun mestrer fire grundlæggende kompetencer i tilværelsen. De fire kompetencer vedrører menneskets teknikalitet, socialitet, refleksivitet og sensitivitet, siger professor Jan Tønnesvang.

Tilsammen udgør de fire kompetencer en helhed for forståelsen af, hvad der skal til, for at man kan klare sit liv på en god måde. Teknikaliteten handler om faglighed, dvs. at kunne gøre noget i tingsverdenen. Socialiteten handler om evnen til at indgå i sociale relationer. Sensitiviteten handler om at kunne mærke og regulere sine følelser. Og refleksiviteten handler om at kunne tænke sig om, dvs. at kunne bruge sin omtanke.

De unge er medbestemmende
Ved at have fokus på de fire kompetencer i livet kan ungdomscentret hjælpe de unge hen imod den kvalificerede selvbestemmelse, hvilket handler om at blive hele mennesker, der har mod på og lyst til livet.

I arbejdet med at finde frem til livsudfordringerne og styrke den kvalificerede selvbestemmelse anvendes kognitiv livssamtale. Det er en ny tilgang til at arbejde med unge, som Jan Tønnesvang har udviklet i samarbejde med psykolog Marianne Schøler. Den kognitive livssamtale arbejder med at få den unge til at forstå og anerkende betydningen af sine grundbehov. Ligesom der er fire grundlæggende tilværelseskompetencer, så er der nemlig også fire grundlæggende behov.

De grundlæggende kompetencer og behov i livet
Der er et behov for at blive set, som den man er, et behov for at høre til, et behov for at kunne se en retning og et behov for at kunne mestre sig selv og sit liv. Når den unge anerkender betydningen af disse behov og lærer at håndtere dem, så får den unge bedre mulighed for at blive deltager i at skabe sig et godt liv. Den kognitive livssamtale starter med dette, og anvender så samtidig effektiv kognitiv metodik til at hjælpe den unge med at forholde sig til sine problemer. Det, Jan Tønnesvang og Ungdomscentret forsøger, er at hjælpe den unge med at sætte sig en kurs i sit liv, at lære at holde kursen (eller ændre den, hvis det skal til), for til sidst at blive sig selv i kursen, så kursen bliver til en livskurs.

- Vi ved fra forskningen, at anerkendende arbejde med menneskers grundbehov fører til positiv udvikling. Og vi ved fra forskningen, at kognitiv metodik er effektivt til mange livsproblemer. Ved at kombinere vitaliseringsmodellens fokus på de fire grundbehov med den kognitive metodik forsøger vi at skabe en tilgang til at arbejde med unge, der bruger det bedste fra de to tilgange, siger Jan Tønnesvang.

Modellen for kvalificeret selvbestemmelse lægger op til en ny tankegang på området, nemlig at der ikke kun er én metode, når man arbejder med børn og unge. Den viser derimod, hvordan man bedst støtter børn og unge, så de kan lære at håndtere deres eget liv. Kvalificeret selvbestemmelse kan på den måde være en ramme, der kan benyttes på tværs af flere forskellige sammenhænge, som eksempelvis skole, SFO og ungdomscentre.

Fakta
Projektet begyndte i 2012, hvor de ansatte på Ungdomscentret gennemgik de forskellige læringsmoduler i projektet, og de unge er blevet involverede i form af samtaler i foråret 2013. De ansatte på Ungdomscentret laver logbøger med deres overvejelser undervejs samt beskrivelser af, hvad de har gjort, og dette evalueres der på efterfølgende.  Endvidere besvarer de unge 2 spørgeskemaer ved samtalernes start og deres afslutning.

Aarhus Kommunes Socialforvaltning arbejdes med systematisk resultatdokumentation i de fleste indsatstyper, bl.a. inden for ungeområdet. Dokumentationen tjener til generering af viden vedrørende effekten af tilbuddenes indsats ud fra den enkelte unges baggrund, udviklingsstatus og mål.

Den indsamlede viden understøtter ikke blot samarbejdet mellem myndighed / tilbud i opfølgningen af behandlingsplanerne, men også dialogen mellem myndighed / tilbud og unge og deres familier. Videre bruges den indsamlede viden til målrettet kompetenceudvikling indenfor tilbuddene og til afrapportering af indsatseffekten til ledere / politikere.

En del af forskningsprojektets intention er at vise, hvordan modellen for kvalificeret selvbestemmelse kan bringes i direkte anvendelse i forbindelse med resultatdokumentationen på ungeområdet, bidrage til den videre kompetenceudvikling inden for tilbuddene og bidrage til afrapportering på ledelses- og politisk beslutningsniveau.

I dag er, udover Ungdomscentret, både Risskov Skole i Aarhus og Buskelundskolen i Silkeborg i gang med at anvende teorien om kvalificeret selvbestemmelse. Aarhus byråd vedtog i maj 2011 en variation af modellen som grundmodel for 95 % målsætningen i Kommunens Fritids og Ungdomspædagogik, og man anvender det i flere fritids- og ungdomsklubber, samt i et 0-18 års perspektiv i Grenå vej Øst området i Aarhus.  


Yderligere information

Professor Jan Tønnesvang
Aarhus Universitet, School of Business and Social Sciences
Mail: jan@psy.au.dk
Direkte telefon: 87165796
Mobiltelefon: 60202633

For information om projektet kontakt også gerne følgende medarbejdere på Ungdomscentret I Århus:

Trine Witte,  Mail:  twitt@aarhus.dk
Gitte Thorrud, Mail: gth@aarhus.dk

Forskningsnyhed, Videnudveksling