Unges brug af lattergas som rusmiddel

I dette projekt undersøger vi unges egne bevæggrunde for og erfaringer med at bruge lattergas som rekreativt rusmiddel.

Formål

Formålet med projektet er at skabe ny viden om unges brug af lattergas som rusmiddel. I vores undersøgelse vil vi især fokusere på de sammenhænge, som unge bruger lattergas i. Fx hvor, hvornår og sammen med hvem bruger de lattergas? Vi vil også afdække de unges vurderinger af risikoen ved at bruge lattergas. Informationer fra projektet kan bruges i arbejdet med at forebygge problematisk brug af lattergas og til at kvalificere lokale politiske beslutninger relateret til rekreativt brug af lattergas.

Baggrund

Der er gennem de sidste par år rapporteret et markant stigende forbrug af lattergas som rusmiddel blandt unge i Danmark. Brug af lattergas som rusmiddel kan være sundhedsskadelig, og derfor har det stigende forbrug skabt bekymring blandt forskere, fagpersoner, sundhedsmyndigheder og politikere. Siden 2017 har det været ulovligt at sælge lattergaspatroner til beruselse. Denne lovgivning blev strammet i maj 2020 bl.a. ved at indføre alders- og mængdebegrænsning ved salg. Generelt findes der ikke meget videnskabelig litteratur om brugen af lattergas som rusmiddel, hverken i Danmark eller internationalt. Sundhedsstyrelsens rapport fra 2019 var den første til at dokumentere brugen blandt de 18 – 25-årige via en spørgeskemaundersøgelse på ungdomsuddannelserne. Denne undersøgelse viste bl.a., at flere drenge end piger har prøvet lattergas; at den største andel af de unge, der har prøvet lattergas, er 19-25- årige mænd på gymnasiale uddannelser; samt at der er signifikante regionale forskelle, hvor det største forbrug ses i Region Hovedstaden. I Danmark ved vi således noget om, hvor stor udbredelsen i lattergasbrug som rusmiddel er blandt særlige ungegrupper (dem på ungdomsuddannelserne). Men vi ved ikke meget om, hvor, med hvem, og i hvilken kombination med andre rusmidler lattergas bruges af unge. Derfor vil denne undersøgelse kunne bidrage med viden, som ellers er meget sparsom både i Danmark og internationalt.

Undersøgelsen

Vi foretager undersøgelsen ved at gennemføre kvalitative interviews med unge mellem 15 og 25 år, der bruger eller har brugt lattergas. I interviewene vil vi bl.a. spørge ind til:

  • I hvilke situationer og sammenhænge bruger unge lattergas?
  • Hvordan bruger unge lattergas og til hvilket formål?
  • Hvilke overvejelser omkring risiko gør de sig i forbindelse med brugen af lattergas?

Projektet udføres fra september 2020 til august 2022.

Finansiering

Projektet er finansieret af Helsefonden.