Medicinsk brug af cannabis

Et kvantitativt og kvalitativt studie af et nyt fænomen inden for cannabisbrug: Selvmedicinering med cannabis.

Formål

Formålet med dette ph.d.-projekt er at danne et overblik over brugen af cannabis som medicin blandt danskerne. Undersøgelsen dækker både legalt og illegalt brug. I undersøgelsen vil ph.d.-studerende Sinikka Kvamme afdække motiver til at bruge cannabis som medicin, og hvilke udfordringer, der er relateret til denne form for selvmedicinering. Som en del af dette undersøger hun også forbrugsmønstre og oplevede effekter og bivirkninger samt oplevelser og håndtering af stigma relateret til deres cannabisbrug. Resultaterne fra undersøgelsen vil være brugbare for læger og patientforeninger, som er interesseret i at vide mere om deres patientgruppes brug af cannabis som medicin. Desuden kan projektets resultater kvalificere eventuelle forebyggelses- og behandlingsstrategier og fremtidige politiske tiltag på området.

Baggrund

1. januar 2018 begyndte en fire-årig forsøgsordning med medicinsk cannabis til fire forskellige patientgrupper: Sklerosepatienter, patienter med rygmarvsskade, patienter i behandling med kemoterapi og smertepatienter. Dog er omfanget af medicinsk cannabisbrug i Danmark sandsynligvis langt større end den nuværende lovgivning tillader. På sociale medier findes for eksempel en række grupper med tusindvis af medlemmer, som deler råd og erfaringer med brugen af cannabis i behandlingen af både fysiske og psykiske lidelser. Denne tendens vækker både interesse og bekymring. Forskning indikerer, at cannabis har et omfattende medicinsk potentiale, men selvmedicinering med et illegalt rusmiddel rummer potentielt en række sundhedsmæssige risici. En håndtering af denne samfundsmæssige udfordring kræver i udgangspunktet mere viden om motiver og mønstre for brugen af cannabis som medicin. Det undersøger Sinikka Kvamme i dette projekt.

Undersøgelsen

Projektets kvantitative del bliver gennemført via et internetsurvey til at afdække brugen af cannabis med et medicinsk formål. Surveyet vil blandt andet afdække socio-demografiske karakteristika for brugere af  cannabis som medicin. Endvidere ønsker vi at blive klogere på, hvilke lidelser der får folk til at bruge cannabis medicinsk, samt hvilke effekter og bivirkninger respondenterne oplever. Ligeledes vil spørgeskemaet afdække mønstre i brugen af cannabis som medicin, dvs. hvilke subtyper af cannabis anvendes, hvor hyppigt og i hvilke doser og form for indtagelse.
Projektets kvalitative del involverer en mere dybdegående undersøgelse af tilværelsen som medicinsk cannabisbruger. Igennem 25 semi-strukturerede interviews med voksne brugere af medicinsk cannabis spørger forskeren for eksempel ind til hvilke processer, der har ledt folk til at bruge cannabis som medicin, hvilke udfordringer, der er relateret til medicinsk cannabisbrug, samt hvilke strategier brugerne anlægger for at håndtere disse udfordringer. I den kvalitative undersøgelse fokuseres på, at de medicinske cannabisbrugere sandsynligvis ikke er en homogen gruppe, og at deres oplevelser kan variere alt efter, hvilken lidelse de medicinerer sig selv for, og efter hvor medikaliseret deres brug af cannabis er.

Ph.d.-projektet varer fra februar 2018 til marts 2021.

Finansiering

Aarhus BSS Graduate School, Aarhus Universitet