Køn, flirt og alkohol

En undersøgelse af, hvordan unge forhandler betydning af køn og seksualitet, når de drikker. 

Formål

Formålet med dette ph.d.-projekt er at belyse, hvordan betydninger af køn og seksualitet forhandles på forskellige måder, når unge drikker og fester. I sin undersøgelse fokuserer ph.d.-studerende Mie Birk Jensen  særligt på, hvordan de unge tillægger flirt og scorekultur betydning i forhold til graden af deres beruselse. Hvordan påvirker samspillet mellem kroppen, kønnet og beruselsen de grænser, de unge selv sætter? Herunder belyser Mie Birk Jensen de måder, de unge sætter grænser på, når de drikker, og hvordan det betyder noget for dem i forhold til mere overordnede identitetskategorier (eks. køn som forskelsmarkør; seksuel orientering; etc.). Projektet skal være med til at nuancere vores forståelse af den rolle køn og seksualitet har i sammenhænge, hvor de unge er påvirket af alkohol, og vise de måder, hvorpå unge voksne aktivt deltager i at arbejde med og mod gængse forståelser af køn og seksualitet, når de drikker.

Baggrund

I ungdommen udvikler vi vores kønsidentitet og seksualitet i samspil med andre jævnaldrende, og mange begynder samtidig at drikke. Men denne udvikling foregår i et samfund med en masse ideer om, hvad beruselse og seksualitet bør betyde for unge. I Danmark har vi nemlig tradition for at anskue nogle måder at beruse sig på som enten mere feminine eller maskuline end andre, men disse er ifølge forskning også under konstant forandring. Hvor der er en udbredt konsensus om, at ens køn har betydning for, hvor meget, og hvor tit man bør drikke (se Sundhedsstyrelsens retningslinjer), debatterer vi flittigt på andre områder om, hvad vores drikkepraksisser egentlig betyder. Er den stigende lighed mellem drikkemønstre for kvinder og mænd et udtryk for kvindefrigørelse? Er det ok at tage folk på numsen, når man er fuld på en bar? Hvor fuld må den, man lægger an, på egentlig være? Dette er eksempler på diskussioner om det, der er praksis for mange unge voksne, der drikker alkohol. Men hvordan oplever de det selv, når de drikker, og hvordan arbejder de aktivt på de eksisterende forståelser af beruselse og køn gennem deres egen gøren og laden? Det er det, der sættes under lup i dette ph.d.- projekt.

Undersøgelsen

Projektet er kvalitativt og baserer sig på 140 semi-strukturerede interviews med danske unge mellem 18 og 25 år. Interviewpersonerne repræsenterer unge voksne med forskellige køn, seksualitet, socioøkonomiske baggrunde samt geografiske tilhørsforhold. I interviewene er der spurgt ind til deres generelle alkoholbrug og de betydninger forskellig brug af alkohol har for den unge selv. Forskeren har især fokus på de kønnede betydninger, og hvordan disse præger oplevelser af egne såvel som andres beruselse og måde at feste på.

 Ph.d.-projektet blev påbegyndt i 2015 og bliver afsluttet primo 2019.  

Finansiering og samarbejdsrelationer

Undersøgelsen er en del af det større forskningsprojekt Unge, køn og alkoholberuselse.
Det er støttet af Forskningsrådet for Samfund og Erhverv.