Behandling af borgere med dobbeltdiagnose

Borgere med rusmiddelproblematikker og psykiske vanskeligheder skal i Region Syddanmark opleve en bedre adgang til behandling samt sammenhæng i deres behandlingsforløb. Det tværsektorielle samarbejde skal derfor styrkes og evalueres.

Formål

At forbedre adgangen til behandling og den samlede tværsektorielle indsats for borgere med dobbeltdiagnose. Borgerne i grænselandet mellem psykiatri og misbrug efterspørger større indflydelse på eget liv samt mulighed for at få den hjælp, de oplever at have brug for, hvorfor projektets formål også er at styrke brugerperspektivet i de sammenhængende indsatser.

Baggrund

I 2019 kom Danske Regioner med ti anbefalinger til kriminalitetsforebyggende indsatser målrettet mennesker med psykisk sygdom. En anbefaling er, at mennesker med svær psykisk sygdom og samtidigt misbrug skal have adgang til et sammenhængende behandlingstilbud.

For nuværende foregår rusmiddelbehandlingen i kommunerne, mens den psykiatriske behandling foregår i regionerne. Et primært formål med projektet er at understøtte særligt tilrettelagte og sammenhængende forløb med fokus på behandling af både misbrug og psykisk sygdom.

Indsatsen bygger videre på den nuværende arbejdsdeling mellem region og kommune samt et igangværende projekt, hvor borgerne får udarbejdet koordinerende indsatsplaner. Ved at indgå i dette projekt, forpligter de tre organisationer sig til fortsat at have øget fokus på borgergruppen, implementere fælles strategier og indgå formelle tiltag og samarbejder sektorerne imellem til gavn for både borgere og medarbejdere.

Undersøgelsen

Designet er en evaluering, som skal præsentere de valgte strategier, hvordan disse er blevet indfriet og tilfredsheden hermed samt mulighed for at implementere strategierne efterfølgende i flere kommuner. Der søges således en større oplevelse af kvalitet og sammenhæng både blandt medarbejdere og borgere samt en nedbringelse i antallet af tvangsindlæggelser og rømninger i psykiatrien.

For at få de forskellige perspektiver i spil interviewes projektmedarbejdere tre gange og styregruppen to gange. Her afdækkes de forskellige strategier, tilgange og oplevelser med indsatsen. På borgerniveau sker dataindsamlingen gennem løbende monitorering, hvor vi følger de kontakter, der er til de enkelte borgere samt de enkelte borgeres trivsel og forbrug. Her ønsker vi også at afdække, hvilke samarbejdsparter, der er i berøring med den enkelte borgere. Borgerne interviewes tre gange kvalitativt og en gang kvantitativt.

Finansiering

Projektet er finansieret af Region Syddanmark.

Samarbejdsrelationer

Region Syddanmark og de involverede fra de tre projektkommuner; Fredericia, Middelfart og Esbjerg.