Information om undervisningsprogrammet 2021

Praksisbaseret projekt: Behandling af problematisk skolefravær samt angstlidelser hos børn og unge/CEBU

Kvalifikationsbeskrivelse

Teoretisk seminar forår 2021 (seminaropgave)

Overordnet set er målet med seminaret (forår 2021), at den studerende tilegner sig viden om børn med problematisk skolefravær samt angstlidelser hos børn og unge, samt om behandling af disse lidelser. Fagets formål er endvidere, at den studerende tilegner sig viden om forskning og centrale teoridannelser inden for fagets domæne og genstandsområde. Efter endt undervisning skal den studerende kunne redegøre for denne viden, bruge denne viden over for fagets problemstillinger samt forme sin redegørelse for og brug af viden på en videnskabelig måde.

Mere specifikt skal den studerende kunne anvende den erhvervede viden til identifikation af en selvvalgt problemstilling med relevans for klinisk psykologi relateret til børn og unge og i behandlingen af denne problemstilling skal den studerende kunne:

• Identificere og gøre rede for centrale problemstillinger, teorier og empiriske undersøgelser inden for det børneklinisk psykologiske felt.

• Analysere centrale teorier og empiriske undersøgelser og på baggrund heraf diskutere betydningen af indbyrdes ligheder og forskelle samt styrkerne og svaghederne ved den givne teori og empiri

• Vurdere kvaliteten af samt reflektere over forholdet mellem teorier og empiriske undersøgelser i lyset af centrale problemstillinger; herunder relevans for praksis

• Kunne fremstille behandlingen af problemstillingen i et videnskabeligt og klart sprog.

Anvendelsesorienteret seminar efterår 2021 (caserapport)

Formålet med seminaret (efterår 2021) er at de studerende bliver introduceret til casestudiemetoden. På baggrund heraf skal de studerende udforme en caserapport, hvori de ud fra casestudiemetoden beskriver et klientforløb systematisk og dybdegående med inddragelse af kvalitative og kvantitative data.

Bedømmelsen af case-rapporten sker ud fra tilsvarende kriterier, der anvendes i andre skriftlige opgaver (se ovenfor under seminaropgaven i forår 2021). Det spiller en vigtig rolle, at case-rapporten giver en sammenhængende, klar og forståelig redegørelse for klientens problemer og behandlingsforløb.

Derudover ses der på, om der er inddraget relevant litteratur med teoretiske og forskningsmæssige perspektiver i opgaven. Det er på den anden side vigtigt at være opmærksom på, at al anvendt litteratur skal anvendes til en direkte belysning eller perspektivering af casen – teoretiske eller forskningsmæssige udredninger ud over hvad der er relevant for casen trækker ned.

Endelig er den metodiske omgang med de anvendte skalaer af betydning; viser den at man har elementære psykometriske og forskningsmetodiske færdigheder. Også her gælder det, at det man skriver, skal have direkte relevans for casen. Man skal ikke skrive om forskningsmetodologi, men vise sin viden i måden man behandler data.    

Indhold

Tilmelding

Tilmelding til undervisningsprogrammet 2021 er ændret. I stedet for en separat ansøgningsrunde som ved tidligere år, foregår tilmeldingen i år ved at man tilmelder sig ved den almindelige tilmeldingsrunde til seminarer med deadline pr. 5.11.2020. 

Det er vigtigt at være opmærksom på at ved tilmelding til undervisningsprogrammet tilmelder man sig på en gang alle de tre dele som undervisningsprogrammet består af og som forløber over to semestre (forårssemestret 2021 og efterårssemesteret 2021).

Undervisningsprogrammet består af 3 dele, som alle skal følges:

  1. Et teoretisk seminar forår 2021 (15 ECTS)
  2. Et anvendelsesorienteret seminar efterår 2021 (15 ECTS)
  3. Praktik efterår 2021 (10 ECTS)

Undervisningsprogrammet forløber over to semestre (forår og efterår 2021). I 2021 vil de studerende skulle indgå i følgende forsknings- og behandlingsprojekter:

Aktuelt har CEBU et projekt om effekten af gruppebehandling af børn og unge med socialfobi. Derudover har CEBU et samarbejde med PPR, Aarhus Kommune, hvor man som studerende vil komme til at få halvdelen af sin praktik. Aarhus Kommune er i gang med at implementere et terapiprogram for børn og unge med problematisk skolefravær kaldet Back2School, som er udviklet på CEBU. Man vil som studerende blive tilknyttet Back2School projektet i PPR, Aarhus Kommune, samt derudover have mulighed for at få et indblik i andre arbejdsopgaver i PPR. Man vil derfor i praktikken få mulighed for at stifte bekendtskab med både gruppe- og individuelterapi med børn, unge og deres forældre, samt stifte bekendtskab med både CEBU’s arbejde og PPR i Aarhus Kommune. Man vil dermed få et bredt kendskab til det børnekliniske område.

Undervisningsprogrammet vil derfor være centreret omkring emner relateret til det kliniske arbejde, men som studerende vil få erfaring med.

Undervisningsprogrammet omfatter følgende elementer:

1. En teoretisk og praktisk indføring i kognitiv adfærdsterapi ved angsttilstande og komorbide lidelser hos børn og unge, samt indføring i problematisk skolefravær hos børn og unge. Herunder udarbejdelse af en teoretisk seminaropgave (teoretisk seminar).

2. Konkret færdighedstræning i udredning og behandling af børn og unge med angstlidelser og særligt social fobi, samt børn og unge med problematisk skolefravær. Derudover indgår undervisning i klinisk psykologisk forskning samt udarbejdelse af en systematisk videnskabelig caserapport om klienter/familier i terapiprogrammet (anvendelsesorienteret seminar).

3. Som en del af undervisningsprogrammet gennemføres den anvendelsesorienterede praktik. Praktikken sigter mod at give de studerende superviseret træning i systematisk udredning og diagnostik samt kognitiv adfærdsterapi over for børn og unge. Praktikken strækker sig over begge semestre og vil foregå dels i CEBU og dels i PPR, Aarhus Kommune. Praktikken vil opfylde de almene krav til praktik/professionskontakt (se under praktik i AU’s kursuskatalog). Faget teori-praksis skal følges sideløbende i efterårssemestret. Selvom praktikken reelt strækker sig over begge semestre, skal den registreres som gennemført i efterårssemesteret (praktik).

Den teoretiske del, det anvendelsesorienterede seminar og praktikken er flettet ind i hinanden over de to semestre, men størstedelen af den teoretiske undervisning ligger på det første semester.

Undervisningen er væsentligt mere arbejdskrævende end to normale seminarer samt en praktik, og er beregnet for studerende med særlig interesse for klinisk psykologi, psykoterapi og forskning. Arbejdsformen i CEBU er i høj grad gruppebaseret, hvorfor det er en fordel, hvis den studerende kan lide at samarbejde med både psykologer, forskere og sekretærer samt sine medstuderende.

Undervisning 1. semester

Det forventes, at der ugentligt er 3 timers undervisning med start i uge 6, 2021. der tages forbehold for ændringer. 

Selve terapien vil starte op i starten af semesteret og vil være placeret inden for normal arbejdstid. Under hele forløbet, hvor de studerende har klientkontakt, tilbydes supervision ugentligt.

Undervisning 2. semester

I efterårssemesteret er fokus på undervisning i case-studie metoden. Undervisningen vil dels bestå af en introduktion til metoden, samt undervisningsgange hvor de studerende fremlægger materiale fra deres caserapport. De studerende er her forpligtede til mindst et oplæg hver.

Der vil være supervision i forbindelse med både gruppeforløb med børn og unge med social forbi og individuelle behandlingsforløb med børn og unge med problematisk skolefravær.

Deltagelse i programmet forudsætter 80 % tilstedeværelse ved undervisningen, deltagelse i supervision, og at man har mulighed for at deltage i alle de ovennævnte aktiviteter.     

Kommentarer til undervisningsform

 

Undervisningsformen vil bestå af en kombination af deltager- og læreroplæg, diskussion og øvelser. Der sigtes mod at bibringe deltagerne såvel teoretisk viden som konkrete færdigheder i diagnosticering, case-formulering og kognitiv adfærdsterapi.


ECTS

40

Semester/kvarter

Forårs-og efterårssemesteret 2021

Niveau

Kandidatniveau

Semesterplacering

KAND: 8. og 9. semester

Undervisningssprog

 

Dansk

Kursustype

Ordinær    

Uddannelser

Psykologi, Kandidat

Institut

Psykologisk Institut

Sted

Aarhus

Deltagerbegrænsning

12 studerende


Undervisere

Mikael Thastum og Johanne Jeppesen Lomholt

Kursusansvarlige

Mikael Thastum (mikael@psy.au.dk)

Faglige forudsætninger

Grundfag A, klinisk psykologi skal være bestået.

Undervisningsformer

Holdundervisning og praktik

 

Prøveform

 

Eksamen for det teoretiske seminar bestås gennem 80 % tilstedeværelse ved undervisningen samt en seminaropgave med karakter efter 7-skalaen. Seminaropgaven afleveres den 25.juni 2021. Opgaven skal være 20 sider. 1 normalside = 2.400 enheder inkl. mellemrum.

Eksamen for det anvendelsesorienterede seminar bestås ved deltagelse i programmets aktiviteter samt aflevering af en systematisk case-rapport om et af de børn/familier, man har haft i terapi. Case-rapporterne bedømmes med karakter efter 7-skalaen. Case-rapporten afleveres efter 2. semester. Case-rapporten skal være 25 sider. 1 normalside = 2.400 enheder inkl. mellemrum.

Bedømmelse

7-trinsskala
Bestået/ikke bestået (tilstedeværelse).

Censur

Ingen censur: bedømmes kun af eksaminator.

Særlige bemærkninger

Da programmet omfatter klientkontakt er det vigtigt, at den studerende kan tale og forstå dansk.

Undervisningen er væsentligt mere arbejdskrævende end to normale seminarer samt en praktik, og er beregnet for studerende med særlig interesse for klinisk psykologi, psykoterapi og forskning. Arbejdsformen i CEBU er i høj grad gruppebaseret, hvorfor det er en fordel, hvis den studerende kan lide at samarbejde med både psykologer, forskere og sekretærer samt sine medstuderende.

Der vil blive indhentet kopi af straffeattest ved semesterets start.

WHAI: Hjemmeopgave med digital opgaveaflevering i WISEflow.

Litteratur

Oplyses ved semesterstart.    

Pensum

2500 sider