Information om undervisningsprogrammet 2020

Praksisbaseret projekt: Behandling af angstlidelser hos børn og unge/CEBU

Kvalifikationsbeskrivelse

Teoretisk seminar forår 2020 (seminaropgave)

Overordnet set er målet med seminaret (forår 2020), at den studerende tilegner sig viden om angstlidelser hos børn og unge, samt om behandling af disse lidelser. Fagets formål er endvidere, at den studerende tilegner sig viden om forskning og centrale teoridannelser inden for fagets domæne og genstandsområde. Efter endt undervisning skal den studerende kunne redegøre for denne viden, bruge denne viden over for fagets problemstillinger samt forme sin redegørelse for og brug af viden på en videnskabelig måde.

Mere specifikt skal den studerende kunne anvende den erhvervede viden til identifikation af en selvvalgt problemstilling med relevans for klinisk psykologi relateret til børn og unge og i behandlingen af denne problemstilling skal den studerende kunne:

• Identificere og gøre rede for centrale problemstillinger, teorier og empiriske undersøgelser inden for det børneklinisk psykologiske felt.

• Analysere centrale teorier og empiriske undersøgelser og på baggrund heraf diskutere betydningen af indbyrdes ligheder og forskelle samt styrkerne og svaghederne ved den givne teori og empiri

• Vurdere kvaliteten af samt reflektere over forholdet mellem teorier og empiriske undersøgelser i lyset af centrale problemstillinger; herunder relevans for praksis

• Kunne fremstille behandlingen af problemstillingen i et videnskabeligt og klart sprog.

Anvendelsesorienteret seminar efterår 2020 (caserapport)

Formålet med seminaret (efterår 2020) er at de studerende bliver introduceret til casestudiemetoden. På baggrund heraf skal de studerende udforme en caserapport, hvori de ud fra casestudiemetoden beskriver et klientforløb systematisk og dybdegående med inddragelse af kvalitative og kvantitative data.

Bedømmelsen af case-rapporten sker ud fra tilsvarende kriterier, der anvendes i andre skriftlige opgaver (se ovenfor under seminaropgaven i forår 2020). Det spiller en vigtig rolle, at case-rapporten giver en sammenhængende, klar og forståelig redegørelse for klientens problemer og behandlingsforløb.

Derudover ses der på, om der er inddraget relevant litteratur med teoretiske og forskningsmæssige perspektiver i opgaven. Det er på den anden side vigtigt at være opmærksom på, at al anvendt litteratur skal anvendes til en direkte belysning eller perspektivering af casen – teoretiske eller forskningsmæssige udredninger ud over hvad der er relevant for casen trækker ned.

Endelig er den metodiske omgang med de anvendte skalaer af betydning; viser den at man har elementære psykometriske og forskningsmetodiske færdigheder. Også her gælder det, at det man skriver, skal have direkte relevans for casen. Man skal ikke skrive om forskningsmetodologi, men vise sin viden i måden man behandler data.    

Indhold

Undervisningsprogrammet består af 3 dele:

1. Et teoretisk seminar

2. Et anvendelsesorienteret seminar

3. Praktik

Undervisningsprogrammet forløber over to semestre (forår og efterår 2020). I 2020 har CEBU forsknings- og behandlingsprojekter, som de studerende vil indgå i:

Aktuelt har CEBU et projekt om effekten af behandling af børn og unge med socialfobi. Derudover har CEBU flere mulige forsknings- og behandlingsprojekter undervejs. Disse vil der komme nærmere information om senere.

Det vil derfor være disse emner, som undervisningsprogrammet vil være centreret omkring.

Undervisningsprogrammet omfatter følgende elementer:

1. En teoretisk og praktisk indføring i kognitiv adfærdsterapi ved angsttilstande og komorbide lidelser hos børn og unge og udarbejdelse af en teoretisk seminaropgave (teoretisk seminar)

2. Konkret færdighedstræning i udredning og behandling af børn og unge med angstlidelser og særligt social fobi. Derudover indgår undervisning i klinisk psykologisk forskning samt udarbejdelse af en systematisk videnskabelig caserapport om klienter/familier i terapiprogrammet (anvendelsesorienteret seminar) 

3. Som en del af projektet gennemføres den anvendelsesorienterede praktik. Praktikken sigter mod at give de studerende superviseret træning i systematisk udredning og diagnostik samt kognitiv adfærdsterapi over for børn og unge. Praktikken strækker sig over begge semestre, og den vil opfylde de almene krav til praktik/professionskontakt (se under praktik i AU’s kursuskatalog). Faget teori-praksis skal følges sideløbende i efterårssemestret. Selvom praktikken reelt strækker sig over begge semestre, skal den registreres som gennemført i efterårssemesteret (praktik)

Den teoretiske del, det anvendelsesorienterede seminar og praktikken er flettet ind i hinanden over de to semestre, men størstedelen af den teoretiske undervisning ligger på det første semester.

Undervisningen er væsentligt mere arbejdskrævende end to normale seminarer samt en praktik, og er beregnet for studerende med særlig interesse for klinisk psykologi, psykoterapi og forskning. Arbejdsformen i CEBU er i høj grad gruppebaseret, hvorfor det er en fordel, hvis den studerende kan lide at samarbejde med både psykologer, forskere og sekretærer samt sine medstuderende.

Undervisning 1. semester (tidspunkterne er med forbehold for eventuelle ændringer)

Det forventes at der ugentligt er 3 timers undervisning med start i uge 6, 2020. Der tages forbehold for ændringer.

Selve terapien vil starte op i starten af semesteret og vil være placeret inden for normal arbejdstid. Under hele forløbet, hvor de studerende har klientkontakt, tilbydes supervision ugentligt.

Undervisning 2. semester

I efterårssemesteret er fokus på undervisning i case-studie metoden. Undervisningen vil dels bestå af en introduktion til metoden, samt undervisningsgange hvor de studerende fremlægger materiale fra deres caserapport. De studerende er her forpligtede til mindst et oplæg hver.

Der vil være supervision i forbindelse med både gruppeforløb med børn og unge med social forbi og individuelle behandlingsforløb med børn og unge med angstlidelser.

Deltagelse i programmet forudsætter 80 % tilstedeværelse ved undervisningen, deltagelse i supervision, og at man har mulighed for at deltage i alle de ovennævnte aktiviteter.     

Kommentarer til undervisningsform

Den teoretiske del af undervisningen vil omhandle fremtrædelsesformer, årsager, undersøgelsesmetoder og behandling af børn og unge med angst og komorbide lidelser. Herudover vil der være særligt fokus på undervisning i socialfobi hos børn og unge.

Undervisningsformen vil bestå i en kombination af deltager- og læreroplæg, diskussion og øvelser. Der sigtes mod at bibringe deltagerne såvel teoretisk viden som konkrete færdigheder i diagnosticering, case-formulering og kognitiv adfærdsterapi.

Det anvendelsesorienterede seminar og praktikken omhandler træning i kognitiv adfærdsterapeutisk behandling af børn og unge. Her indgår eksempelvis kurser og introduktion til casestudiemetoden. Derudover bliver de studerende i starten af forløbet oplært i den diagnostiske udredning samt bliver tilknyttet et gruppeforløb for børn og unge med social fobi. I gruppeforløbene deltager 4-5 børn og deres forældre i 2 timer ugentligt. Derudover vil de studerende kunne deltage i individuelle terapeutiske forløb med børn og unge, og deres forældre, forestået af centerets psykologer. De studerende skal endvidere skrive journalnotater samt statusbreve på de børn/familier, de bliver knyttede til.    


ECTS

40

Semester/kvarter

Forårs-og efterårssemesteret 2020

Niveau

Kandidatniveau

Semesterplacering

KAND: 8. og 9. semester

Undervisningssprog

Dansk.
Da programmet omfatter klientkontakt, er det et krav, at man taler godt dansk.

Kursustype

Ordinær    

Uddannelser

Psykologi, Kandidat

Institut

Psykologisk Institut

Sted

Aarhus

Deltagerbegrænsning

12 studerende


Undervisere

Thea Nørregaard Agersnap

Kursusansvarlige

Mikael Thastum (mikael@psy.au.dk)
Thea Nørregaard Agersnap (thea@psy.au.dk)

Faglige forudsætninger

Grundfag A, klinisk psykologi skal være bestået

Undervisningsformer

Holdundervisning og praktik

 

Prøveform

Eksamen for det teoretiske seminar bestås gennem 80% tilstedeværelse ved undervisningen samt en seminaropgave med intern bedømmelse og karakter efter 7-skalaen. Seminaropgaven afleveres efter 1. semester.

Eksamen for det anvendelsesorienterede seminar bestås ved deltagelse i programmets aktiviteter samt aflevering af en systematisk case-rapport om et af de børn/familier, man har haft i terapi. Case-rapporterne bedømmes internt med karakter efter 7-skalaen. Case-rapporten afleveres efter 2. semester.

Bedømmelse

7-trinsskala
Bestået/ikke bestået (tilstedeværelse).

Censur

Ingen censur: bedømmes kun af eksaminator.

Særlige bemærkninger

Da programmet omfatter klientkontakt, er det et krav, at man taler godt dansk.
Der vil blive indhentet kopi af straffeattest ved semesterets start. 

WHAI: Hjemmeopgave med digital opgaveaflevering i WISEflow.

 

Litteratur

Pensum

2500 sider