Cool Kids behandling til børn og unge med ASF

Baggrund

Angst ses som en medfølgende lidelse hos over 40 % af børn med autismespektrumforstyrrelse (ASF), hvilket er langt mere, end man tidligere har antaget.

Selv om effekten af behandlingen af angst ved autisme er bedret over de seneste årtier, har ca. halvdelen af børnene en relativt dårlig psykosocial udvikling, specielt hvad angår fremtidigt arbejde, venskaber og selvstændighed, hvilket kan medføre, at de bliver socialt isolerede og svært afhængige af offentlig eller familiær støtte.

Litteraturen peger på, at de medfølgende lidelser ofte giver større funktionsnedsættelse end selve autismespektrumforstyrrelsen. Behandlingen af medfølgende lidelser vil derfor kunne medføre en væsentlig bedring af livskvalitet og funktionsniveau, selvom autismen ikke ’kureres’.

Hidtil har behandlingen af angst hos børn med ASF især bestået af pædagogisk støtte (struktur, visuel støtte, specialklasse m.v.) samt evt. medikamentel behandling. Enkelte studier tyder imidlertid på, at kognitivt adfærdsterapeutiske behandlingsprogrammer specifikt udviklet til børn med ASF og angst har god effekt på angstlidelsen hos disse børn.

I de seneste år har CEBU - Center for Psykologisk Behandling til Børn og Unge, tidligere kaldet Angstklinikken, igennem et samarbejde med Afsnit C, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Risskov (BUC) med stor succes arbejdet med afprøvning og implementering af en manualiseret, kognitiv-adfærdsterapeutisk gruppebehandling (Cool Kids) rettet til børn med angst.

Cool Kids programmet er udviklet af Professor Ronald M. Rapee, Centre for Emotional Health, Macquarie University, Sydney, Australien. Det har desværre vist sig, at Cool Kids programmet er mindre effektivt til at behandle angst hos børn, der har en autismespektrumforstyrrelse, og derfor har man videreudviklet programmet, så det er mere specifikt tilrettet disse børn (Cool Kids ASF).

Cool Kids ASF er nu oversat til dansk og klar til afprøvning, og vi ønsker derfor, at undersøge effekten af behandlingsprogrammet på danske børn med ASF og angst igennem en stor kontrolleret undersøgelse.

Behandling

Børn i alderen 7-13 år indgår i undersøgelsen, hvis de er diagnosticeret med ASF, normaltbegavet og har en angstproblematik, der kræver behandling. Det er vigtigt, at familien har modtaget individuelle samtaler med undervisning i specialpædagogiske principper rettet mod ASF, inden de træder ind i projektet

Omfanget af børnenes angst vil blive vurderet igennem et semi-struktureret interview på CEBU samt diverse spørgeskemaer, inden de tilfældigt bliver inddelt i to grupper: Cool Kids ASF gruppen eller kontrol gruppen. Cool Kids ASF gruppen modtager umiddelbart herefter det manualiserede kognitivt adfærdsterapeutiske program (2. udgave, pub. 2018), som består af 10 gruppesessioner fordelt over 13 uger. Kontrolgruppen skal stå på en venteliste i samme periode (13 uger), hvorefter de også vil få tilbudt et Cool Kids ASF forløb.

Efter behandlingsperiodens afslutning vurderes begge grupper og igen 3 måneder efter med det semi-strukturerede interview samt spørgeskemaer, som ved indgangen til undersøgelsen, og resultaterne fra de to grupper sammenlignes.

Resultater

Resultaterne fra afprøvningen af programmet i Australien viste, at op til 80 % af børnene enten ikke længere opfyldte kriterierne for en angstdiagnose eller var faldet betydeligt i angstsymptomer efter endt behandling.

Vi håber at kunne opnå det samme positive resultat for derefter at kunne udbrede og implementere programmet som et behandlingstilbud til danske børn, der diagnosticeres med ASF og angst.

Inden undersøgelsen påbegyndes, har vi udført flere pilotstudier for at tilrette og justere forløbet samt manualerne, hvor dette var hensigtsmæssigt. Pilotgrupperne har vist rigtig fine resultater samt stor tilfredshed fra familierne omkring forløbet.

Dette, sammenholdt med resultaterne fra Australien, har gjort, at vi allerede nu, har valgt, at udbyde manualerne til Cool Kids ASF således, at flere børn i Danmark kan få gavn af behandlingen andre steder end gennem undersøgelsen.

For yderligere information kontakt projektleder Tina R. Kilburn.


Ansvarshavende forskere

Tina R. Kilburn

Institut for Klinisk Medicin - Børne- og Ungdomspsykiatri

Mikael Thastum

Professor Psykologisk Institut - CEBU - Center for Psykologisk Behandling til Børn og Unge