Chilled Out - Internetbaseret behandling til unge

Baggrund

Angst er en af de mest udbredte psykiske lidelser blandt børn og unge. Det at have en angstlidelse har ofte store negative konsekvenser for det enkelte barn, herunder problemer i skolen, med vennerne og i familien, og mange angstlidelser hos børn og unge har et kronisk forløb, som betyder, at angsten varer ved op i voksenlivet, hvis ikke den behandles. Desuden kan det at have en angstlidelse tidligt i livet øge risikoen for udviklingen af andre psykiske lidelser som depression og misbrug senere hen. Undersøgelser tyder dog på, at kun en mindre del af børn og unge med angstlidelser får behandling. Det kan bl.a. skyldes et relativt begrænset udbud af behandling til børn og unge, men det kan muligvis også skyldes en modvilje hos børnene og de unge mod at søge hjælp, fordi de er bange for at blive udstødt blandt deres kammerater eller utrygge ved at skulle tale om deres psykiske problemer med andre.

Kognitiv adfærdsterapi (KAT) har vist sig at være en yderst effektiv behandlingsform til børn og unge med angstlidelser. Over det meste af verden har man de seneste år kunnet se en stigning i udviklingen og brugen af internetbaserede kognitive adfærdsterapeutiske programmer, blandt andet som en måde at mindske udgifterne og øge tilgængeligheden til psykologisk behandling af angstlidelser. Derudover kan brugen af internet og computer/tablets/smartphones muligvis overvinde nogle af de barrierer, som forhindrer børn og unge i at få terapeutisk behandling, ved blandt andet at give brugerne større anonymitet, lettere tilgængelighed i forhold til både tid og sted for behandlingen, større fleksibilitet med hensyn til behandlingens tempo og særlige indsatsområder samt muligt større appel til børn og unge ved brugen af interaktive og legende programdele.

Der findes endnu kun få undersøgelser af internetbaserede behandlingsprogrammer til børn og unge med angstlidelser, og i skrivende stund er ingen programmer blevet udviklet eller evalueret i Danmark.

Projektets formål var derfor at afprøve anvendeligheden og evaluere effekten af en dansk udgave af et nyligt udviklet australsk kognitivt adfærdsterapeutisk internetprogram kaldet ’Chilled Out’ til behandling af unge med angstlidelser i aldersgruppen 13-17 år.

Studiet var med ventelistekontrol, hvori vi sammenlignede effekten blandt de unge, som fik behandlingen, med unge, som i en tilsvarende periode ikke modtog nogen former for behandling.

Behandlingen

For at blive inkluderet i undersøgelsen skulle den unge opfylde kriterierne for en angstlidelse (separations-angst, generaliseret angst, social fobi, specifik fobi, OCD og panikangst) samt have adgang til en computer med stabilt internet i hjemmet. Den unge skulle også være i stand til at læse og skrive på dansk.

Inden behandlingen startede, blev de unge og deres forældre interviewet over telefon af en psykologistuderende fra Centret, som var trænet i udførelsen af diagnostiske interviews. Ved behandlingsafslutningen blev familierne igen interviewet over telefonen. Efter det indledende interview blev deltagerne tilfældigt fordelt til enten 14 ugers online behandling med Chilled Out eller 14 ugers ventelisteperiode uden behandling. Ventelistedeltagerne blev tilbudt online behandling efter de 14 ugers venten. Alle familier, der deltog i behandlingen, blev desuden bedt om at udfylde en række spørgeskemaer før, under og efter behandlingsforløbet, 3 måneder samt 1 år efter behandlingens afsluttede.

Chilled Out programmet er baseret på kognitivt adfærdsterapeutiske principper såsom kognitiv omstrukturering og gradvis eksponering, og består af i alt 8 online moduler à cirka 35 minutters varighed hver, som den unge skulle arbejde sig igennem over de 14 uger. Ved hjælp af interaktive eksempler, øvelser og informationsvideoer skulle den unge lære en række strategier og metoder til at få kontrol over sin angst. Han eller hun fik adgang til programmet på sin hjemmecomputer og gennemførte behandlingen med støtte og vejledning fra sine forældre. Én gang ugentligt blev den unge ringet op af en terapeut fra CEBU, som støttede den unge i brugen af programmet og hjalp med at løse eventuelle vanskeligheder.

Resultater

Data fra undersøgelsen er på nuværende tidspunkt i gang med at blive analyseret, og der foreligger derfor endnu ingen resultater.

Inden den kontrollerede undersøgelse blev påbegyndt, udførte vi et mindre pilotstudie med det formål at tilpasse og justere behandlingsforløbet og Chilled Out programmet, hvor dette var hensigtsmæssigt. Pilotstudiet viste lovende behandlingseffekter for de unge, som gennemgik interventionen, og familierne udtrykte generelt stor tilfredshed med forløbet.

For yderligere information kontakt projektlederne Silke Stjerneklar eller Mikael Thastum.

Publikationer

">Der skete en fejl.
  • Did not get a valid DOM Doc returned or got a parse error. This is the debug information:<br /> PureUrl: https://pure.au.dk/ws/api/516/ Endpoint: research-outputs Posted XML: <?xml version="1.0"?> <researchOutputsQuery><uuids><uuid>ed129b4f-ad0a-4639-baf1-de26926bd58b</uuid><uuid>e41a53bd-6fee-4c8d-a31c-6952b9a3587e</uuid><uuid>7cd2c9ed-c043-46d1-9c86-635829f17b5f</uuid></uuids><size>3</size><offset>0</offset><linkingStrategy>portalLinkingStrategy</linkingStrategy><locales><locale>da_DK</locale></locales><renderings><rendering>apa</rendering></renderings><fields><fields>publicationStatuses.*</fields><fields>renderings.*</fields></fields><orderings><ordering>-publicationYear</ordering></orderings><publicationStatuses><publicationStatus>/dk/atira/pure/researchoutput/status/accepted</publicationStatus><publicationStatus>/dk/atira/pure/researchoutput/status/inpress</publicationStatus><publicationStatus>/dk/atira/pure/researchoutput/status/epub</publicationStatus><publicationStatus>/dk/atira/pure/researchoutput/status/published</publicationStatus></publicationStatuses><workflowSteps><workflowStep>forValidation</workflowStep><workflowStep>forApproval</workflowStep><workflowStep>approved</workflowStep><workflowStep>validated</workflowStep></workflowSteps></researchOutputsQuery> Part of Response:<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN"> <html><head> <title>500 Unknown Reason</title> </head><body> <h1>Unknown Reason</h1> <p>The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.</p> <p>Please contact the server administrator at webmaster@pure.au.dk to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.</p> <p>More information about this error may be available in the server error log.</p> </body></html>

Ansvarshavende forskere

Mikael Thastum

Professor Psykologisk Institut - CEBU - Center for Psykologisk Behandling til Børn og Unge

Silke Stjerneklar

Psykolog Psykologisk Institut - CEBU - Center for Psykologisk Behandling til Børn og Unge

Amalie Nielsen

Psykolog Psykologisk Institut - CEBU - Center for Psykologisk Behandling til Børn og Unge

Sarah Jakobsen

Videnskabelig assistent Psykologisk Institut - CEBU - Center for Psykologisk Behandling til Børn og Unge