Historie

Om Center for Rusmiddelforskning

Center for Rusmiddelforskning blev etableret med egne rammer i 1993. Fra januar 2001 blev centret permanentgjort gennem en finanslovsbevilling. Det tilsigtes, at mellem 30% til 40% af centrets bevillinger hentes gennem ansøgninger til fonde og råd samt gennem opgaver, der efterspørges af ministerier, styrelser, regioner med mere.

Centrets opgaver er følgende:

  • at gennemføre tværfaglig rusmiddelforskning, herunder specifikt på alkohol  og narkotikaområdet
  • at fastholde og udbygge en bred og alsidig forsknings-  og undervisningsprofil, der omfatter virksomhed på både kontrol- , behandlings- , forebyggelses-  og brugerområdet
  • at styrke dansk deltagelse i det internationale forskningssamarbejde inden for rusmiddelområdet
  • at sikre, at der ved CRF varetages både grundforskning og forsknings-  og udviklingsindsats på et anvendelsesorienteret og evaluerende niveau
  • at tilbyde undervisning om rusmidler og den samfundsmæssige rusmiddelindsats
  • at medvirke ved forskeruddannelse
  • at sørge for formidling af forskningsresultater til forskningsverdenen, til institutioner og myndigheder, der arbejder med eller er ansvarlige på rusmiddelfeltet og til offentligheden i almindelighed

Centret udbyder hvert semester tværfag som typisk efterspørges af studerende fra psykologi, statskundskab, jura og etnografi.

Ansatte på centret