Forebyggelse af stofmisbrug blandt unge i kriminalforsorgen

Undersøgelse af forebyggelsesstrategier over for stofmisbrug blandt unge, der er i kontakt med kriminalforsorgen i en række EU-lande.

Formål

Seks europæiske lande er involveret i projektet, som i daglig tale kaldes EPPIC. Formålet er at indsamle, udveksle og overføre viden om best practices med indsatser, der forebygger ulovligt brug af rusmidler og nye psykoaktive stoffer blandt 15-24-årige, som kommer i kontakt med kriminalforsorgen. Formålet er også at udvikle et sæt retningslinjer for forebyggelsesarbejdet blandt de unge ud fra de eksisterende European Drug Prevention Quality Standards. Desuden vil vi i projektet gerne etablere et vidensnetværk for praktikere og andre, som arbejder med unge, der både har et misbrug af forskellige stoffer og begår kriminalitet.

Baggrund

Forskning har hidtil primært enten fokuseret på unge og kriminalitet eller unge og misbrug af illegale stoffer. Udgangspunktet for dette projekt er at undgå denne opdeling og undersøge sammenhænge mellem stofbrug, kriminalitet og de unges veje ind og ud af både kriminalitet og stofbrug, og hvilke typer indsatser, der tilbyder hjælp til dette. En væsentlig del af EPPIC-projektet er derfor at registrere de unges egne erfaringer med veje ind og ud af stofbrug og kriminalitet samt, hvad de oplever som virkningsfulde indsatser og forebyggelsesstrategier.

Undersøgelsen

EPPIC er et tre-årigt EU-projekt, hvori forskere fra Danmark, Østrig, Tyskland, Italien, Polen og England samarbejder om at indsamle og analysere den viden, som allerede foreligger om forebyggelsesstrategier og indsatser over for misbrug af flere stoffer blandt unge i berøring med kriminalforsorgen. Blandt andet vil forskerne prøve at kortlægge de unges veje ud af og ind i stofmisbrug og identificere de faktorer, som påvirker, hvorvidt de unge begynder et stofmisbrug, bliver i et stofmisbrug eller afholder sig fra at bruge stoffer. Desuden samarbejder forskerne med de professionelle, som arbejder med 15-24-årige i det strafferetslige system for at opnå viden om, hvordan de oplever forskellige tiltag for at forebygge stofmisbrug blandt de unge.

Projektet varer indtil december 2019.