Konsekvenser af forældres rusmiddelbrug

Hvilke er konsekvenser har det for unge, når deres forældre har et misbrug?

Formål

Resultaterne af dette ph.d.-projekt vil bidrage til en øget forståelse af, hvilke udfordringer, der møder unge, som vokser op med forældre, der et misbrug af alkohol eller stoffer, og hvordan det omgivende samfund såsom uddannelsessystem, kommunale familieafdelinger og behandlingsinstitutioner kan imødekomme både forældrene og de unge.

Baggrund

Tidligere forskning på området har vist, at forældres misbrug af rusmidler har sammenhæng med dårligere sundhed og trivsel hos deres børn. Dette ph.d-projekt byder ind med et omfattende datamateriale, som giver grundlag for at bidrage med ny viden om denne gruppe unge og de forskellige konsekvenser af deres forældres rusmiddelbrug.

Undersøgelsen

Projektet anvender data fra spørgeskemaer og registre, hvor omkring 12.000 unge er identificeret, og heraf er der også spørgeskema-data på 6653 unge. Desuden er der registerdata på forældrene. Der er indhentet data fra adskillige registre omhandlende skolegang, de unges uddannelses- og arbejdsmæssige baggrund, foruden LPR (Landspatientregistret på både det somatiske og psykiatriske område), kriminalitetsregisteret og behandlingsregistrene SIB (Stofmisbrugere i behandling) og NAB (Det nationale alkoholbehandlingsregister). Projektet indledtes i 2017 og afsluttes ultimo 2021.

Finansiering

Center for Rusmiddelforskning finansierer ph.d.-projektet.

Samarbejder

Data leveres af og opbevares ved Danmarks Statistik. Desuden indgår ph.d-studerende Kirsten S. Frederiksen i en række netværk, som er relateret til forskningsområdet, såsom i referencegruppen til projektet BRUS (Børn og unge i familier med rusmiddelproblemer) og det nordiske netværk AHTO (Harms to others) ved Nordic Welfare Centre.